Läs avhandlingen i fulltext:

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa – barndom och uppväxtvillkor

När en förälder har allvarliga problem så påverkar det livet även för de barn som på olika sätt är beroende av honom eller henne. Avhandlingen handlar om barn till föräldrar med allvarlig psykisk ohälsa, om svårigheter som de möter under sin barndom och vad som kan underlätta deras tillvaro. Den baseras på intervjuer med barn som har egna erfarenheter av sina föräldrars psykiska problematik. Med utgångspunkt i barnens berättelser utforskar författaren de olika mönster av utsatthet som präglar barnens uppväxt, och vilka omständigheter som avgör vilken slags barndom de får uppleva. Avhandlingen som har ett barnperspektiv, kan ge läsaren en större förståelse för barnens situation när en förälder har allvarliga psykiska problem och kunskaper om vilket stöd de och deras föräldrar kan behöva.

Annemi Skerfving är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete. Hon har tidigare varit verksam inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Som forskare har hon arbetat med olika forskningsprojekt inom FoU-verksamheten vid psykiatrin i västra och södra Stockholm, samt vid Centrum för Psykiatriforskning, Stockholms läns landsting/Karolinska institutet. Hon har också under många år undervisat om socialt arbete med barn, ungdom och familj vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.