Syftet med översikten är att på ett systematiskt sätt undersöka hur de äldre inom äldreomsorgen, men även omsorgspersonal och utförarorganisationer, påverkats av pandemin och av de åtgärder som införts. Översikten fokuserar på hur olika insatser påverkat smittspridning och dödlighet bland brukare och personal, samt de äldres välbefinnande och livskvalitet. Fallstudier i sex länder (Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Tyskland och Storbritannien) kommer också att genomföras med fokus på de pandemiåtgärder som länderna har vidtagit för att hantera smittspridningen inom äldreomsorgen.