National survey of interventions aimed at pregnant persons and parents of small children having substance abuse- or psychological problems

Financed by the National Board of Health and Social Welfare
Patrik Karlsson, Karin Heimdahl

INSPIRES - Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe

INSPIRES is a long-term project co-funded by the European Commission under the Framework Programme 7.
Renate Minas, Lisa Andersson

The mechanisms of treatment - on female clients' and staff's perspective on change related to treatment for alcohol problems.

Financed by: FAS
Ninive von Greiff & Lisa Skogens

Breaking up from home and becoming an adult
Att bryta upp hemifrån och vuxenblivandet

CKVO. Yvonne Sjöblom

To lead social work. Organization, leadership and change in professional bureaucracies
Att leda socialt arbete. Organisation, ledarskap och förändring i professionella byråkratier

Financed by FAS
Tommy Lundström

Children of addicts - a longitudinal study of childhood conditions
Barn till missbrukare – en longitudinell studie av uppväxtvillkor
Financed by Allmänna Barnhuset

Thomas Lindstein

The mechanisms of treatment
Behandlingens mekanismer

Financed by FAS
Project manager: Anders Bergmark
Lisa Skogens and Ninive von Greiff

User’s influence within the social psychiatry
Brukarinflytande inom socialpsykiatri

Anna-Lena Lindquist

Cancer leaves marks: Diversification of psychological consequences for parents of children that undergoes strain cell transplants
Cancer sätter spår: Differentiering av psykologiska konsekvenser för föräldrar till barn som genomgår stamcellstransplantation

Financed by Barncancerfonden 2009-2011
Ulla Forinder and Annika Lindahl-Norberg

The Swedish child care - welfare and client creation factors

Financed by FAS
Stefan Wiklund

Financial conditions for children and youth in social care
(part projects within the the project ”Welfare in social care”)
Ekonomiska villkor för barn och unga i samhällsvård(delprojekt inom ramen för projektet ”Välfärd i samhällsvården”)

Stefan Wiklund

Single mothers - welfare, support and social service
Ensamstående mödrar - välfärd, försörjning och socialtjänst
Financed by Försäkringskassan
Stefan Wiklund and Hugo Stranz

Knowledge based on experience in the work with vulnerable girls with immigrant background
Erfarenhetsbaserad kunskap om arbete med utsatta flickor med invandrarbakgrundFinansierat av Brottsoffermyndigheten

Financed by Brottsoffermyndigheten
Astrid Schlytter

From social work student to social worker - a longitudinal study of the transition from studies to work in an Australian and Swedish perspective
Från socionomstudent till socialarbetare – en longitudinell studie av övergången från studier till arbetsliv i ett australiensiskt och svenskt perspektiv.

Financed by FAS
Pia Tham
Read more (English text half way down)

Health and quality of life
Hälsa och livskvalitet

Stig Elofsson

Competence stair as a method for leaders to support emplyee skill develpment and career possibility while relating to the demands of the activity
Kompetenstrappa som metod för chefer att stödja medarbetares kompetensutveckling och möjlighet till karriär och samtidigt relaterat till verksamhetens krav

Anna-Lena Lindquist

Life after care. Young people leaving the social service day and night care
Livet efter vården. Om unga som lämnar socialtjänstens dygnsvård.

Financed by FAS. Ingrid Höjer, Department of social work, Gothenburg Universitiy and Yvonne Sjöblom, Department of social work, Stockholm universitiy

Living environment and quality of life after strain cell transplant.
Livssituation och livskvalitet efter stamcellstransplantation.

Financed by Barncancerfonden and grants from Tobiasregistret and Marie Bevées fond
Jacek Winiarski (Karolinska University hospital, Karolinska Institute), Ulla Forinder and Catharina Löf (doctoral student on CLINTEC, Karolinska Institute)

“New intimate relationships in later life”
"Nya relationer på äldre dar"

Project managers: Torbjörn Bildtgård and Peter Öberg
Read more (in Swedish)

Transformations of care: Living the consequences of changing public policies
Omsorg i omvandling: Vardagsliv, organisering och välfärdspolitik

Financed by FAS
Project manager: Marta Szebehely
Sara Erlandsson, Evy Gunnarsson, Viveca Selander, Palle Storm, Anneli Stranz, Gun-Britt Trydegård, Ann-Britt Sand, Helene Brodin.
Read more

The concept of rationality and its uses in the social sciences
Rationalitetsbegreppets användningar i samhällsvetenskaperna

Peter Ekegren

Risk and pleasure
Risk och njutning

Financed by Swedish Research Council
Project manager: Anders Bergmark
Patrik Karlsson

Social child care investigations concerning girls that live in a honour context.
Sociala barnavårdsutredningar gällande flickor som lever i en hederskontext.

Financed by FAS
Project managers: Astrid Schlytter

The evidence base in social services - knowledge, professionalism, control and uncertainty
Socialtjänstens evidensbasering – om kunskap, professionalitet, kontroll och osäkerhet

Financed by FAS.
Anders Bergmark

Young people's lives and leisure time
Ungdomars livs- och fritidssituation

Stig Elofsson

Evaluation of a strengthened care chain for young people treated on a SiS-institution
Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats på SiS-institution

Financed by SiS/Statens institutionsstyrelse.
Project manager: Marie Sallnäs
Tommy Lundström, Anders Bergmark, Maria Andersson

What is ”right” in social service work with clients threated by eviction. A studie of rights and och law in social work
Vad är ”rätt” i socialtjänstens arbete med vräkningshotade klienter. En studie av rätt och rättstillämpning i socialt arbete

Financed by FAS
Project manager: Anna Hollander
Katarina Alexius and Pia Kjellbom

Welfare in the out-of-home care? Welfare in the out-of-home care? A survey of living conditions among children in foster and residential care
Välfärd i samhällsvården? En levnadsnivåundersökning av ungdomar i socialtjänstens dygnsvård

Financed by FAS
Project manager: Marie Sallnäs
Hélène Lagerlöf, Bo Vinnerljung and Stefan Wiklund
Read more (in Swedish)

Children's needs and parental (in)capacity. A study of the estimations of needs in cases of coersive care of children whose parents have an intellectual disability
Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar

Financed by: Stiftelsen Sävstaholm and Torsten and Ragnar Söderbergs stiftelser
Project manager: Katarina Alexius
Anna Hollander