Bättre hjälp för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och vuxna med förvärvade hjärnskador

Resursteamet är ett visionsdrivet företag med starkt fokus på utveckling. Visionen genomsyrar allt arbete och gäller klienterna i vår verksamhet, medarbetarna, såväl som företaget i stort. Visionen lyder; ”Med respekt kunskap och fantasi skapar vi möjligheter för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser”.

Resursteamets huvudsakliga verksamhet sedan starten 1997 är Daglig verksamhet enligt LSS för människor med kognitiva funktiosnedsättningar. Resursteamet har också boendestöd, primärvårdslogopedi och en rehabiliteringsskola.

Vi vet att alla människor har inneboende resurser, vårt jobb är att se och tar vara på dessa. Det är så vi skapar möjlighet till en ökad delaktighet och självständighet i en utvecklande meningsfull sysselsättning.

I riktning mot vår vision vill vi ge uppslag till forskning som kan skapa nya möjligheter för våra målgrupper att ta sig bortom dagens gränser.

Målgrupp
Målet för Resursteamets uppsatsuppdrag är att förstå mer om hur vi kan uppnå förbättringar för vuxna personer med medfödda neuropsykiatriska funktionshinder alternativt vuxna med förvärvade hjärnskador med bestående kognitiva nedsättningar.

Exempel på uppsatsområden är:

 • ökad kunskap om vilka behandlings-/rehabiliteringsmetoder som ger bästa resultat för olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar
 • nya eller vidareutvecklade behandlings-/rehabiliteringsmetoder som leder till ökad självständighet och delaktighet i livet som helhet
 • nya eller vidareutvecklade metoder för att mäta och utvärdera effekten av behandlings-/rehabiliteringsinsatser
 • ökad förståelse för omvärldsfaktorernas effekt på behandlings-/rehabiliteringsresultatet
 • ökad kunskap om faktorer och behandlingseffekter som gör skillnad i ett långsiktigt
 • genusperspektiv inom funktionshinderområdet


Filip Carlsson / Verksamhetschef logopedi och boendestöd
filip.carlsson@resursteamet.se
Resursteamet i Stockholm AB, 556827-2693
Katrinebergsvägen 6, 117 43 Stockholm
Tel: 08-625 82 68 SMS: 0730-21 17 71
www.resursteamet.se

 

Äldreförvaltningen i Haningen söker studenter för studier av anhöriganställdas situation.

Äldreförvaltningen i Haningen har anhöriganställda. En fördel de ser med detta är att kommunen har en viss insyn och har möjlighet att utbilda och stötta de anhöriganställda. De anhöriganställda får också en kontakt som de kan vända sig till. Kommunen vill studera de anställdas situation närmare och har nedan några förslag på teman att fördjupa en studie i. Givetvis får du som student vinkla studien från andra håll med andra frågor. Det är också möjligt att rikta studien mot de vårdade själva.

Efter genomförd studie vill äldreförvaltningen ha en återrapportering för att se hur de kan förbättra sitt arbete och skydd för den äldre sjuka och den anhöriganställde.

Äldreförvaltningen bistår studenten med att få tag på intervjupersoner.

Om du tycker att detta låter intressant, kontakta:
Ewa Ahlström.
Äldrelots
Äldreförvaltningen 136 81 Haninge kommun
Besök Rudsjöterrassen 2
Växel 08-606 70 00
Direkt 08-606 74 95
(sms 070-441 60 68)
ewa.ahlström@haninge.se

Förslag på teman:

 • Anhöriganställdas situation och även ur den sjuka anhörigas perspektiv.
 • Hot och våld bland äldre i nära relationer, utifrån situationen att den ena partnern är sjuk och har förändrats.
 • Isolering för den anhöriganställda och för den sjuka anhöriga.
 • Utlandsfödda som isoleras pga. språket, där anhöriganställd är nära släkt.

Förslag på frågor att ställa till den anhöriganställde:

 • Vad finns det för fördelar för familjen att ha anhöriganställning?
 • Vad finns det för nackdelar?
 • Kan man tänka sig någon kombination av insatserna?
 • Vad vill du som anhöriganställd ha för stöd mer än ekonomisk ersättning?
 • Har du eller skulle du vilja ha någon att prata med om allt?
 • Vad tänker man sedan när anhöriganställningen upphör, i och med upphörande av förvärvslivet.
 • Vilka reaktioner kan förekomma bland andra släktmedlemmar?

Förslag på frågor att ställa till den som vårdas:

 • Varför gjorde ni detta val?
 • Vilka fördelar och nackdelar ser du?
 • Om man inte vill ha någon annan, vilka farhågor har du?