_______________________________
Socialt arbete och sociala problem, 7,5 hp
Social Work and Social Problems

Andersson, R. & Hedman, L. (2016). Economic decline and residential segregation: a Swedish study with focus on Malmö. Urban geography. 37(5):748-768.

Andersson, G. & Sallnäs, M. (2012). Social barnavård och barns utsatthet. Ur: I. Höjer, M. Sallnäs & Y. Sjöblom(red.) När saamhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (kap 1. s 20-46). (2.,(rev.) uppl.). Malmö: Liber.

Egelund, T. & Böcker Jacobsen, T. (2006). Behandlingsbegrebet i socialt arbejde. I T. Egelund & T. Böcker Jacobsen (red.). Behandling i socialt arbejde. København: Hans Reitzel.

Holm Ivarsson, B., Ortiz, L. & Wirbing, P. (2013) Motiverade samtal : praktisk handbok för socialt arbete. Stockholm: Gothia.

Jönson, H. & Harnett, T. (2015). Socialt arbete med äldre. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar)

Lindqvist, R. (2012). Funktionshindrade i välfärdssamhället. (3., [aktualiserade] uppl.) Malmö: Gleerup.

Meeuwisse, A & Swärd, H. (2013). Perspektiv på sociala problem. (2. omarb. utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

Payne, M. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur.

Shanks, E. (2016). Managing social work: Organisational conditions and everyday work for managers in Swedish social services. (Diss.) Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. (s. 19-27).

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L.  (2008). Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete. Stockholm: Natur & kultur.

Öhlund, T. (2016). Sociala innovationer och institutionella traditioner. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

Östberg, F. (2010). Bedömningar och beslut. Från anmälan till insats i den sociala barnavården. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. (s.30-48, 184-193).

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

_______________________________
Kvantitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
Quantitative research methods 

American Statistical Association (senaste upplagan). Ethical Guidelines for Statistical Practice. American Statistical Association: http://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Ethical-Guidelines-for-Statistical-Practice.aspx

Almqvist, Y., Ashir, S. & Brännström, L. (Senaste upplagan: text som ligger i pdf. på Chess hemsida: chess.su.se). A guide to quantative methods. Stockholm: Chess, Stockholm university.

Bergmark, A. & Lundström, T. (2006). Mot en evidensbaserad praktik? Om färdriktningen i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 13, s. 99-113

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (rev.uppl.). Malmö: Liber.

Lewis-Beck, M. S., Bryman, A. & Liao, T. F. (red.) (2007). The SAGE encyclopedia of social science research methods [Elektronisk resurs]. Thousand Oaks, Calif.: Sage (via SU:s nät)

Rosenthal, J. (2011). Statistics and data interpretation for social work (elektronisk resurs). New York: Springer Publishing Company.

Schlonsky, A. & Gibbs, L. (2004). Will the real evidence-practice please stand up: Teaching the process of evidence-practice to the helping professions. Brief Treatment and Crisis Intervention, 4(2). (s.137-153).

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

_______________________________

Kvalitativa forskningsmetoder, 7,5 hp
Qualitative research methods
 

Bryman, A. (Senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (kap. 3, 15-21).(250 s.).

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (Senaste upplagan). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerup. (kap. 1-6). (100 s.).
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (Senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (kap. 1-11, 15-16). (300 s.).

Lewis-Beck, M. S., Bryman, A. & Liao, T. F. (red.) (2007). The SAGE encyclopedia of social science research methods [Elektronisk resurs]. Thousand Oaks, Calif.: Sage (via SU:s nät)

Oscarsson, L. (2006). Evidenskravet och socialt arbete : skiss till en strategi för forsknong och praktik. Socionomen nr 4, s 31-35.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
_______________________________
Fältstudier, 7,5 hp
Field Studies

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (kap 1. s 20-46). (2.,(rev.) uppl.). Malmö: Liber.

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.) (2013). Perspektiv på sociala problem. (2., omarb. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Purdue OWL (2015). Reference List: Electronic Sources (Web Publications) [Elektronisk resurs]. Tillgänglig på https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Rienecker, L. (2016). Problemformulering. (2. uppl.) Stockholm: Liber

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

 

Fastställd 17 maj av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.