På termin 6 går du tre delkurser: 

 • Forskningsmetoder (7,5 hp)
 • Forskningsplanering (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (15 hp)

Kursens innehåll

 • Forskningsmetoder samt vetenskapsteoretiska och teoretiska frågeställningar av särskild betydelse för forskningsprocessen i socialt arbete.
 • Bedömning och kommunikation av relationen mellan vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt reflektion över behov av ytterligare kunskap.
 • Kritisk granskning av och kunskap om det egna forskningsområdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Självständigt vetenskapligt uppsatsarbete med tydlig förankring i socialt arbete. Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att beskriva och kritiskt analysera empiriska material samt tillämpa och reflektera över forskningsmetoder och teorier av särskild relevans för socialt arbete
 • visa förmåga att identifiera, strukturera och kritiskt tolka ett forskningsområdes vetenskapliga grund samt visa kännedom om aktuellt forsknings- samt, i tillämpliga fall, utvecklingsarbete
 • i ett självständigt vetenskapligt uppsatsarbete formulera, kritiskt analysera och avrapportera ett forskningsproblem av relevans för socialt arbete, samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap
 • reflektera över samt hantera forskningsetiska problem samt diskutera den egna undersökningens relevans för det omgivande samhället
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Kursplan: https://sisu.it.su.se/search/archive_info/SUARB6

Litteraturlista SUARB6 V18. Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbet (106 Kb)