Socialt arbete: Fattigdom och välfärd I 7,5 hp
Social work: Poverty and Welfare I

Bergmark, Å., Bäckman, O., Minas, R. (2013) Vägar ur socialbidrag? Om socialtjänstens insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet. Rapport i socialt arbete, 143. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Dahlberg, M., Mörk, E. & Thorén, K. (2013) Jobbtorg Stockholm – resultat från en enkätundersökning, IFAU Rapport 2013:21. Uppsala: IFAU.

Gunnarsson, E. (2002) The vulnerable life course: poverty and social assistance among middle-aged and older women. Ageing and Society, 22(6), 709-728.

Kullberg, C. & Fäldt, J. (2008) Gender differences in social workers’ assessments and help-giving strategies towards single parents, European Journal of Social Work 11(4), 445-458.

Minas, R. (2001) Att skilja ”agnarna från vetet” – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar, Socialvetenskaplig tidskrift 3, 201-219.

Nybom, J. (2014) Vilket resultat har socialtjänstens aktivering av socialbidragstagare?. Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1), 24-46.

Obucina, O. (2014) Paths into and out of poverty among immigrants in Sweden. Acta Sociologica, 57(1): 5-23.

Rauhut, D. (2002) Fattigvård, socialbidrag och synen på fattigdom i Sverige 1918-1997 (Vol. 18). Almqvist & Wiksell International. Valda delar.

Rauhut, D. (2006) Den besvärliga fattigdomen. Almqvist & Wiksell International. Valda delar.

Rissanen, S., & Ylinen, S. (2014) Elderly poverty: risks and experiences–a literature review. Nordic Social Work Research, 4(2), 144-157.

Stranz, H. (2007) Utrymme för variation: om prövning av socialbidrag (diss.). Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Valda delar.

Stranz, H. & Wiklund, S. (2011) I välfärdssamhällets marginal – om socialbidragstagande bland ensamstående mödrar av svensk och utländsk härkomst. Socialvetenskaplig tidskrift, 18(1), 42-62.

Thorén, K. (2012) Arbetsmarknadspolitik i kommunerna, Del 2 Kunskapsöversikt, Rapporter från riksdagen 2011/12: RFR 15.

Unicef (2014) I välfärdens utkant. Om ensamstående mödrar med socialbidrag och deras barn. Stockholm: Unicef.

 

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskaplig tidskrifter.


________________________

Socialt arbete: Alkohol och narkotika I, 7,5 hp
Social work: Alcohol and Drugs I

Babor, T. (2010) Alkohol: Ingen vanlig handelsvara – en sammanfattning av den andra utgåvan. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 27 (2):107-125.

Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2011) Evidensbaserat socialt arbete. Teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 4: 1, s. 75-95 och kapitel 1).

Bernhardsson, J. (2015) Normalitetens gränser. En fokusgruppsstudie om alkoholkultur(er), genus- och åldersskapande. Akademisk avhandling, Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD) nr.12. (finns i fulltext på Diva).

Billinger, K. & Hübner, L. (red.) (2009) Alkohol och droger - samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö; Gleerups (226 s.).

Fingarette, H. (1988) Heavy Drinking. The Myth of Alcoholism as a Disease. Berkely: University of California Press. (162 ss). 

FORSA (2009) Missbruk och behandling. Gamla problem – nya lösningar? Socialtjänstforum – ett möte mellan forskning och socialtjänst. (ca 80 s.)

Gunnarsson, E. (2013) Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den svenska hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre personer med alkoholproblem. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 30, 227-242.

Haines, R., Johnson, J., Carter, C. & Arora, K. (2009) ‘‘I couldn’t say, I’m not a girl’’ – Adolescents talk about gender and marijuana use. Social Science & Medicine, 68, 2029-2036.

Järvinen, M. (2008) Approaches to methadone treatment: harm reduction in theory and practice. Sociology of Health & Illness, 30, 975-991.

Jönsson, H. (2013) We will be different! Ageism and the temporal construction of old age. The Gerontologist Advance Access, 53, 198-204.

Kalant, H. (2010) Drug classification: science, politics, both or neither? Addiction, 105: 1146-1149.

Kelfve, S. et al (2014) Increased alcohol use over the past 20 years among the oldest old in Sweden. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 31, 245-260.

Månsson, J. & Ekendahl, M. (2015) Protecting Prohibition The Role of Swedish Information Symposia in Keeping Cannabis a High-Profile Problem. Contemporary Drug Problems, 42, 209-225.

Skogens, L. (2012) ASI i retorik och praktik. Socionomens Forskningssupplement, Nr 32, s.34-42

Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida: www.socialstyrelsen.se. (valda delar om ca 10-15 sidor).

Tryggvesson, K. (2012) ”Sprutbyte – visst bara de slutar med droger”. Svenska myndigheters och politikers hantering av rena sprutor till narkomaner. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29, 512-540.

von Greiff, N. & Skogens, L. (2012) Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 29, 195-209.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskaplig tidskrifter.
________________________

Socialt arbete: Barn, ungdom och familj I, 7,5 hp
Social work: Children, youth and family I

Andersson, G. (2016). Uppföljning av ett haveri i social barnavård. Research Reports in Social Work, nr 2016:5. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Broberg, A. (2015). Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur. INTE följande kapitel: 3, 4, 8, 11. Observera att denna bok är inlagd 2017-09-25 efter att det upptäcktes att ett administrativ misstag skett.

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:4.

Elmeroth, E.  & Häge, J. (2016). Flyktens barn. Lund: Studentlitteratur.

Höjer, I., Sallnäs, M. & Sjöblom, Y. (red.) (2012). När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 4 -11.

Johansson, H. & Bäck-Wiklund, M. (red). (2012). Att fostra familjen: en grundbok om styrning, föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Liber. Fem kapitel + prolog och epilog (115 sid.).

Klefbeck, J. & Ogden, T. (2003). Barn och nätverk. Stockholm: Liber.  Kap 2-5.

Lundström, T. & Leviner, P. (kommande). Tvångsvård av barn och unga - rättigheter, gränszoner och utmaningar. Stockholm: Wolters Kluwer. Valda delar ca 100 s

Maskrosbarn (2016). Jag är bara en påse pengar. En rapport från Maskrosbarn om ungdomaras upplevelse av insatser från socialtjänsten. Stockholm.

Ponnert, L. (Red.) (2015). Utredningsarbete i den sociala barnavården. Malmö: Gleerups. Kap 1,2,7.

Socialstyrelsen (2015). Utreda Barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen SOSFS 2014:6. Stockholm: Socialstyrelsen.

Övereeide, H. (2010). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund: Studentlitteratur.

Överlien, C. (2016). ‘Do you want to do some arm wrestling?’: children's strategies when experiencing domestic violence and the meaning of age. Child & Family Social Work, doi: 10.1111/cfs.12283.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskaplig tidskrifter.
________________________

Socialt arbete: Äldre och personer med funktionsnedsättning, 7,5 hp
Social work: Older and Disabled Persons

Andersson, I. L. &  Öberg, P. (red.) (2012) Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Stockholm: Liber. (valda delar, omkr. 75s).

Hydén, L-C. & Hellström, I. (red.) (2016) Att leva med demens. 1. uppl. Malmö: Gleerups.

Gunnarsson, E. & Szebehely, M. (red.) (senaste upplagan) Genus i omsorgens vardag. Malmö: Gleerup. (valda delar, omkr. 100s).

Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (senaste upplagan) Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö: Gleerup.

Johansson, S. & Taghizadeh Larsson, A. (red.) (2016) Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Jönson, H. & Harnett, T. (2015) Socialt arbete med äldre. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar, omkr 150s).

Kulick, D. (2015) When Privacy and Secrecy Collapse into One Another, Bad Things Can Happen. Current Anthropology Volume 56, Supplement 12, pp 241-50.

Lindqvist, R. (senaste upplagan) Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups. (valda delar, omkr 100s).

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. www.socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport.  www.socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport. www.socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen (senaste upplagan) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. www.socialstyrelsen.se. (valda delar).

SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. www.socialstyrelsen.se. (valda delar).

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskaplig tidskrifter.

 

Fastställd 17 maj av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - Stockholms universitet.