___________________________
Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp
Introduction to Social Work 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ejrnæs, M. & Kristiansen, S. (2013). Perspektiv på sociala problem i USA och Skandinavien. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Perspektiv på sociala problem. (2., omarb. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Herz, M. & Johansson, T. (2015). Det professionella mötet: en grundbok. Lund: Studentlitteratur AB.(Valda delar, ca 150 sidor)

Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2013). Vad är ett socialt problem? I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Perspektiv på sociala problem. (2., omarb. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Meeuwisse, A.,Swärd, H., Sunesson, S. & Knutagård, M. (red.) (2016). Socialt arbete: en grundbok. (3., [rev. och utök.] utg.) Stockholm: Natur och kultur.(Valda delar)

Pettersson, U. (red.) (senaste upplagan). Tre decennier med socialtjänstlagen. Malmö: Gleerups. 

Purdue OWL (2015). Reference List: Electronic Sources (Web Publications) [Elektronisk resurs]. Tillgänglig på https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/

Sunesson, S. (2013). Sociala problem och samhällsbekymmer i historien. I A. Meeuwisse & H. Swärd (red.). Perspektiv på sociala problem. (2., omarb. utg.) Stockholm: Natur & kultur.

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskaplig tidskrifter.

______________________________
Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp
Law in Social Work I

Lagbok (den gröna lagboken). Svensk lag. (Senaste upplagan). Uppsala: Iustus.

Agell, A. & Malmström, Å. (Senaste upplagan). Civilrätt. Malmö: Stockholm: Liber ekonomi.

Derlén, M., Ingmanson, S. & Lindholm, J. (Senaste upplagan). Grundläggande EU-rätt. Stockholm: Liber.

Fischer, D. (Senaste upplagan). Mänskliga rättigheter: en introduktion. Stockholm: Norstedts juridik. 

Hammarberg, T. (Senaste upplagan). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.

Hydén, H.& Hydén, T. (Senaste upplagan). Rättsregler: En introduktion till juridiken. Lund: Studentlitteratur. (176 s.).

Olshed, M. (Senaste upplagan). Hyresjuridik för socionomer. Malmö: Gleerups Utbildning.
    
Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra material såsom författningstexter, rättsfall, förarbeten m.m. 


_______________________________
Sociologi för socialt arbete, 7,5 hp
Sociology for social work

Andersen, H. & Kaspersen, L. (senaste upplagan). Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur.

Asplund, J. (1987). Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet. Göteborg: Korpen förlag. (75 sid.)

Börjesson, M. & Rehn, A. (2009). Makt. Stockholm: Liber.

Hedenius, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (senaste upplagan). Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Link, B.G., & Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology. sid.363-385 (23 sidor).

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskaplig tidskrifter.

_______________________________
Psykosocialt arbete I, 7,5 hp
Psychosocial work I

Andersson, G., Bülow, P.,Denhov, A. & Topor, A. (2016). Från patient till person. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1,2,3,7,8, 122 s.

Denhov, A. (2007). Hjälpande relationer i psykiatrisk vård – en litteraturöversikt. Stockholm: FoU-enheten. Psykiatrin Södra.

Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, A-C. (red)(2012). Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Ljungberg, A., Denhov, A., & Topor, A. (2015). The Art of Helpful Relationships with Professionals: A Meta-ethnography of the Perspective of Persons with Severe Mental Illness. Psychiatric Quarterly, 86(4), 471-495. DOI: 10.1007/s11126-015-93475

Piuva, K. (2005). Normalitetens gränser: en studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser (Kap. 3 Ordning och hälsa, s. 37-54). Diss. Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Rogers, A. & Pilgrim, D. (2014). A sociology of mental health and illness. (5th ed.) Maidenhead: Open University Press. (Valda delar)

Tew, J., Ramon, S., Slade, M., Bird, V., Melton, J. & Le Boutillier (2012). Social Factors and Recovery from Mental Health Difficulties: A Review of the Evidence. The British Journal of Social Work, 42, 443-460.

Topor, A. (2010) Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS, Socialvetenskaplig Tidskrift, 17, 67 – 81.

Topor, A. (2010). Kunskapens makt och maktens kunskap. Socialvetenskaplig Tidskrift , 17, 3-4, 326-329.

Topor, A. (2014). Socialpsykiatrin – i gränstrakten mellan medicin och socialt arbete. I U. Pettersson (red.) Tre decennier med socialtjänstlagen – Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty: Coping with poverty and severe mental illness in everyday life. Psychosis-Psychological Social And Integrative Approaches, 6(2), 117-127.. DOI: 10.1080/17522439.2013.790070

Von Braun, T. (2013). Therapists narratives of therapeutic relationships in the treatment of drug-dependent patients. Substance Use & Misuse. 48(13):1416-1433

 

Tillkommer aktuella, bl.a. internationellt publicerade artiklar i vetenskaplig tidskrifter.

 

Fastställd 17 maj 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.