Broadhurst, K., Wastell, S., White, C., Hall, S., Peckover, K., Thompson, A., Pithouse and D. Davey (2010) Performing ‘Initial Assessment’: Identifying the Latent Conditions for Error at the Front-Door of Local Authority Children’s Services. British Journal of Social Work (2010) 40: 352–370

Gambrill, E. & Shlonsky, A. (2000) Risk assessment in context. Children and Youth Services Review (2000) 22 (11-12): 813-837

Holland, S. (2011) 2nd ed. Child and Family Assessment in Social Work Practice. London: Sage 

Juth, N. & Munthe, C. (2012) Etiska aspekter på rutinfrågor om våldsutsatthet i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet. Stockholm: Socialstyrelsen

Kaldal, A. (2012)  Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Juridisk Tidskrift 2012/2013, nr 3

Lagerberg, D. & Sundelin, C. (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat. Stockholm: Gothia 

Lopeez, M., Fluke, J.D., Benbenishty, R & Knorth, E.J. Commentary on decision-making and judgements in child maltreatment prevention and response: An overview. Child Abuse and Neglect (2015) 49: 1-11.

Lundström T. (2012) Risk och riskbedömningar i (Red) Höijer, I., Sallnäs; M.; Sjöblom, Y. När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund: Studentlitteratur

Munro, E. (1996) Avoidable and unavoidable mistakes in Child Protection Work. British Journal of Social Work (1996) 26: 793-808

Munro, E. (2004) A simpler way to understand the results of risk assessment instruments. Children and Youth Services Review 2004; 26(9):873-83.

Shlonsky, A. (2015). Current status and prospects for improving decision making research in child protection: A commentary. Child Abuse & Neglect 49. (2015) 49: 154-162. 

Skivenes, M. & Stenberg, H. (2015). Risk assessment and domestic violence -how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level of a 5-year-old girl? Child and Family Social Work 20. (2015) 20: 424-436.

Smedler, A-C. & Tideman, E. (2009) Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i psykologiska utredningar. Stockholm: Natur och Kultur 

Stranz, H. & Wiklund, S. (2013) SDQ - En processutvärdering av införandet av ett bedömningsinstrument i stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Rinkeby-Kista. Stockholms universitet

Söderberg, P., Hiller, A., Witt, C. (2014) Barn och ungdomar utsatta för våld - Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning. Stockholms stad 

Totsika, V. & Sylva, K. (2004) The HOME observation for Measurement of the Environment Revisited. Child and Adolescent Mental Health (2004) 9, (1): 25-35

Zolkoski, S.M. & Bullock, L.M. (2012) Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services review (2012) 34:  2295-2303

Fastställd 7 juni 2017 av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan - vid Stockholms universitet.