Topor, Alain

Alain Topor

Docent

Alain Topor. Foto: Eva Dalin
Alain Topor. Foto: Eva Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Aktuell forskning

Min forskning handlar om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga psykiska problem (funktionsnedsättning/störningar).

För närvarande leder jag en uppföljningsstudie av människor med en psykosdiagnos.

1501 personer följs upp med registerdata från socialtjänstens och psykiatrins verksamhetsregister, Brottsförebyggande Rådets-, Dödsorsaks-, Nationella slutenvårds- och Statistiska centralbyråns register. Data från registren har kompletterats med kliniska data på ett urval personer samt med regelbundna intervjuer med 19 personer under tre års tid. Forskargruppen i studien inkluderar Per Bülow, Anne Denhov, Sara Holmqvist, Maria Mattsson samt Claes-Göran Stefansson.

Delstudier inom Uppföljningsstudien är:

Hur går det? En unik studie som följer de 1501 personerna genom de olika registren för att undersöka dels vilka insatser de får och dels vilka följder dessa insatser får.

Brott och straff: Vilka brott begås av människor med allvarliga psykiska problem och vilka påföljder får de? Har det verkligen skett en transinstitutionalisering från psykiatriska institutioner till fångvårdsanstalter?

Money and madness: Privatekonomins betydelse för återhämtningsprocessen samt hur människor med allvarliga psykiska problem klarar av att leva på existensminimum.

Hjälpande professionella: Vilka är de och vad gör de som brukarna uppfattar som hjälpande?

Stjälpande professionella: Vilka är de och vad gör de när de motverkar brukarnas återhämtningsarbete?

Psykos och Suicid: (i samarbete med Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)) Studien följer upp dödligheten och självmordsförekomsten bland de 1501 personer i studien.

Att leva med allvarliga psykiska problem i 2000-talets Sverige: Det är ett speciellt, FAS-finansierat, projekt som bygger på material från UPPföljningsstudien. Forskargruppen inkluderar Per Bülow, Gunnel Andersson samt Anne Denhov.

Andra aktuella forskningsprojekt:

Inom ramen för ett anslag för CKVO och i samarbete med Lidingö stad studerar jag socialtjänstpersonalens erfarenhetskunskap relaterad till deras arbete med människor med allvarliga psykiska problem.

På uppdrag från Socialstyrelsen pågår en utvärdering av statens satsning på sysselsättning för människor med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Forskargruppen inkluderar Katarina Piuva, Martin Åberg samt Marian Bergroth.

Sedan snart tre år följer jag två unga kvinnor med psykosdiagnos med regelbundna trepartssamtal om deras liv och deras erfarenheter av vården, inklusive Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Inom ramen för studier om vad som bidrar till återhämtningsprocessen från svåra psykiska problem har jag under senare tid skrivit och medverkat i flera artiklar fokuserade på de professionellas bidrag till återhämtningen.

Handledning

Jag handleder gärna studenter som vill uppsatser om socialtjänstens, psykiatrins och frivilliga organisationers verksamhet och diskurser, samt uppsatser som studerar det psykiatriska fältet från ett brukarperspektiv.

Bifogade filer
 • Publikationer Alain Topor

  Författare Titel År
  Amanda Ljungberg, Anne Denhov, Alain Topor
  A Balancing Act-How Mental Health Professionals Experience Being Personal in Their Relationships with Service Users 2017
  Alain Topor, Ingemar Ljungqvist
  Money, Social Relationships and the Sense of Self : The Consequences of an Improved Financial Situation for Persons Suffering from Serious Mental Illness 2017
  Inger Beate Larsen, Alain Topor
  A place for the heart : A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality 2017
  Alain Topor, Gunnel Andersson, Per Bülow,
  et al.
  After the Asylum? The New Institutional Landscape 2016
  Ottar Ness, Marit Borg, Randi Semb,
  et al.
  Negotiating partnerships : parents' experiences of collaboration in community mental health and substance use services 2017
  Per Bülow, Gunnel Andersson, Anne Denhov,
  et al.
  Experience of Psychotropic Medication - An Interview Study of Persons with Psychosis 2017
  Alain Topor, Ingemar Ljungqvist, Eva-Lena Strandberg
  The costs of friendship : severe mental illness, poverty and social isolation 2016
  Alain Topor, Amanda Ljungberg
  "Everything is so relaxed and personal" - The construction of helpful relationships in individual placement and support 2017
  Amanda Ljungberg, Anne Denhov, Alain Topor
  Non-helpful relationships with professionals : aliterature review of the perspective of persons with severe mental illness 2016
  Ingemar Ljungqvist, Alain Topor, Henrik Forssell,
  et al.
  Money and Mental Illness : A Study of the Relationship Between Poverty and Serious Psychological Problems 2016
  Alain Topor
  Fra asosial til sosial psykiatri? 2016
  Alain Topor
  Om penge og psykisk sundhet : ensamhetedens sociale fundament 2016
  Amanda Ljungberg, Anne Denhov, Alain Topor
  The Art of Helpful Relationships with Professionals : A Meta-ethnography of the Perspective of Persons with Severe Mental Illness 2015
  Alain Topor, Anne Denhov
  Going beyond : Users’ experiences of helping professionals 2015
  Alain Topor
  Om pengar och psykisk hälsa : ensamhetens sociala grund 2015
  Alain Topor
  Boendestödjarnas erfarenhetskunskap : Boendestöd - beslut och praktik. Erfarenheter från Lidingö stads socialpsykiatri 2015
  Alain Topor
  Socialpsykiatrin – i gränstrakten mellan medicin och socialt arbete 2015
  Alain Topor, Amanda Ljungberg
  Utvärdering av försöksverksamheter i kommuner Individual Placement and Support, Individanpassat stöd till arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning. 2015
  Alain Topor, Gunnel Andersson, Anne Denhov,
  et al.
  Psychosis and poverty : coping with poverty and severe mental illness in everyday life 2014
  Alain Topor
  På mitt eget sätt 2014
  Marit Borg, Marius Veseth, Per-Einar Binder,
  et al.
  The role of work in recovery from bipolar disorders 2013
  Katarina Piuva, Alain Topor, Marian Bergroth,
  et al.
  Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning : Utvärdering av statsbidrag under åren 2009-2011 2013
  Alain Topor, Maria Mattsson, Anne Denhov,
  et al.
  The Stockholm Follow-up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP) : methodology, patient cohort and services 2013
  Alain Topor, Anne Denhov
  Helping Relationships and Time : Inside the Black Box of the Working Alliance 2012
  Anne Denhov, Alain Topor
  The components of helping relationships with professionals in psychiatry : User´s perspective 2011
  Alain Topor
  Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? :  Psykiatrins praktik och kunskap kontra brukarpraktik och kunskap 2011
  Alain Topor, Anne Denhov
  Evidensbaserade insatser : Vilken och vems evidens? 2011
  Alain Topor
  Återhämtning. :  Vad är det? Vad hjälper? Hur kan professionella bidra? 2011
  Alain Topor, Marit Borg, Simonetta Di Girolamo,
  et al.
  Not just an individual journey : Social aspects of recovery 2011
  Alain Topor, Simonetta Di Girolamo
  “You have to be careful who you talk to and what you say …” - on psychosis and making rational choices :  on psychosis and making rational choices 2011
  Alain Topor
  Återhämtning Ett nytt begrepp för en ny verklighet 2009
  Alain Topor, S Di Girolamo
  Erfarenhetens kunskap : Erfarenheter från ett samforskningsprojekt 2010
  Alain Topor, Simonetta Di Girolamo
  Sortir de la schizophrénie : L’état actuel des savoirs 2010
  Ulla-Karin Schön, Alain Topor
  Social relationships as a decisive factor in recovering from severe mental illness 2009
  Alain Topor, Simonetta Di Girolamo
  La recherche sur le recovery 2010
  M. Mattsson, Y. Forsell, Alain Topor,
  et al.
  Association between financial strain, social network and five-year recovery from first episode psychosis 2011
  Larry Davidson, Priscilla Ridgway, Sean Kidd,
  et al.
  Using qualitative research to inform mental health policy 2011
  Alain Topor
  Managing the contradictions : Recovery from severe mental disorders 2010
 • Äldre publikationer Alain Topor

  Borg, M. & Kristiansen K. (2004) Recovery-orientated professionals: Helping relationships in mental health services, Journal of Mental Health, 13 (5), pp 493-505.

  Borg, M. & Topor, A. (2000) Livet underveis – erfaringsbasert kunnskap om bedringsprosesser, Dialog, nr 2-3, pp 79 – 89.

  Borg, M. & Topor, A. (2001) (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, no 2.

  Borg, M., Sells, D., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I.. & Davidson, L. (2005) What Makes a House a Home: The Role of Material Resources in Recovery from Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Vol 8, nr 3, pp 243-256.

  Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A., Mezzina, R. & Sells, D. (2005) Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multi-national study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. vol 8, no 3, pp 177-201

  Davidson, L., Ridgway, P., Kidd, S., Topor, A. & Borg, M. (2008) Using Qualitative research to inform mental health policy, The Canadian Journal of Psychiatry, Vol 53, no 3, pp 137-144.

  Davidson, L.; Ridgway, P.; Kidd, S.; Topor, A.; & Borg, M.(2008) Using qualitative research to inform mental health policy: Canadian Journal of Psychiatry,  53(3): 137-144.

  Denhov, A. & Topor, A. (accepted) The components of helping relationships with professionals in psychiatry: users perspective. International Journal of Social Psychiatry.

  Sells, D., Andrés-Hyman, R., Staeheli Lawless, M., Borg, M., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I. & Davidson, L. (2005) Contexts and narratives of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 8 (3), pp 203-221

  Sells, D., Borg, M., Davidson, L., Marin, I., Mezzina, R. & Topor, A. (2006)  Arenas of Recovery for Persons with Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 9 (1), pp 3-16.

  Sells, D., Topor, A. & Davidson, L. (2004). Generating coherence out of chaos: Examples of the utility of empathic bridges in phenomenological research. Journal of Phenomenological Psychology, 35, pp 253-271.

  Sundgren, M. & Topor, A. (red) (2005) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

  Sundgren, M. & Topor, A. (red) (2011) Psykiatri som socialt arbete, Stockholm: Bonnier Utbildning.

  Topor, A (2006) Sex myter om avinstitutionaliseringen av den svenska psykiatrin, Tidsignal, s 92 – 102.

  Topor, A. & Bjerke , C. (2002) Vägen upp. Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom, in Topor, A., Borg, M., Svensson, J., Bjerke, C. & Kufås, E. (red) Vägen upp – Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom. Stockholm: SFPH:s monografiserie nr 47.

  Topor, A. & Bjerke, C. (2001) Forhandling om et nodvendig onde, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 69-80.

  Topor, A. & Borg, M. (2001) Bodils historie, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 94-103.

  Topor, A. & Borg, M. (2008) Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur.

  Topor, A. & Costa, F. (2006) Principer i tillämpad psykiatrisk praktik. Kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn, Tidskrift for Psykisk Helsearbeid, vol 3, nr 1. s 99 – 103.

  Topor, A. & Denhov, A (2008) Att arbeta evidensbaserat – en introduktion. Om erfarenhet, praktik och vetenskap, Stockholm: Psykiatri Södra FoU-enheten.

  Topor, A. & Denhov, A. (2008) Vetenskaplig frestelse i styrningen av psykiatrin, Psykologtidningen, nr 10/08, s 20-21 .

  Topor, A. & Denhov, A. (2009) Problem med evidens, Socionomen, nr 6, s 86.

  Topor, A. & Denhov, A. (2009) Till försvar för en evidensbaserad praktik, Socionomen, nr 8, s 77-78.

  Topor, A. & Denhov, A. (2011) Evidensbaserade insatser - Vilken och vems evidens? in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Psykiatri som socialt arbete. Stockholm: Bonniers.

  Topor, A. & Denhov, A. (2012) Recovery and time – inside the blackbox of working alliance. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 15(3), 239-254.   http://dx.doi.org/10.1080/15487768.2012.703544

  Topor, A. & Denhov, A. (2014). Going beyond - Helpful professionals and the construction of working alliances in the recovery process from serious mental illness. Psychosis,

  Topor, A. & Denhov, A. (accepted) Recovery and time – inside the blackbox of working alliance. American Journal of Psychiatric Rehabilitation.

  Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) Erfarenhetens kunskap - Erfarenheter från ett samforskningsprojekt, in Borg, M. & Kristiansen, K. (eds) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse, Oslo: Universitetsforlaget.

  Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) La recherche sur le recovery, Revue de Psychiatrie Francaise, 4, pp 108 – 113.

  Topor, A. & Di Girolamo, S. (2009) Sortir de la schizophrénie – L’état actuel des savoirs, Revue de Psychiatrie Francaise, no 4, pp 99 – 107. 

  Topor, A. & Di Girolamo, S. (2010) “You have to be careful who you talk to and what you say …” - on psychosis and making rational choices, Journal of Mental Health, (19) 6, 553-561.

  Topor, A. & Ershammar, D. (2007) Återhämtningens aktualitet, I Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R (red) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

  Topor, A. & Holmqvist, S. (2011) Ingenting om oss utan oss – Allmänna Arvsfondens sstöd till project rörande människor med psykiska problem. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

  Topor, A. & Karebo Larsén, I. (2000) Vart har den slutna psykiatriska vården tagit vägen?, Stockholm: FoU-enheten/psykiatri, VSPS, Rapport 10/2000.

  Topor, A. & Sundström, K. (2007) Återhämtning – en introduktion. Återhämtning; vad är det? Hur är den möjlig?, Stockholm: FoU-enheten, Psykiatri Södra.

  Topor, A. (2000) Att återhämta sig från svåra psykiska störningar – sociala faktorers betydelse, in SFR, Den sköra människan – socialtjänsten och vuxenpsykiatrin, Stockholm: Socialvetenskapliga Forskningsrådet.

  Topor, A. (2000) Den psykiatriska slutenvården – nedlagd eller förflyttad?, Läkartidningen, vol 97, nr 51/52, s 6095-6099.

  Topor, A. (2000) Le persone con patologie psychiatriche gravi possono guarire. Che cos’é le aiuta?, ”Lettera” Percorsi Bibliografici in Psychiatria, Ottobre 2000, XXVIII, pp 81-91.

  Topor, A. (2000) Ovenpå igen, Socialpsykiatri, nr 6, pp 11-12.

  Topor, A. (2001) Begreper og forskning, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 33-43.

  Topor, A. (2001) Managing the contradictions – Recovery from severe mental disorders, Stockholms University, Dep of Social Work, SSSW no 18.

  Topor, A. (2001) På leting etter et forsvunnet jag, in Borg, M. & Topor, A. (red) Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser, Dialog, Vol 11, nr 2, s 10-19.

  Topor, A. (2001) Återhämtning från svåra psykiska störningar, Stockholm: Natur och Kultur.

  Topor, A. (2002) At komme sig – Et litteraturstudie om att komme sig efter alvorlig psykisk lidelse, Köpenhamn: Videncenter for socialpsykiatri.

  Topor, A. (2002) Tid, makt och relationer – metoder i psykiatrisk rehabilitering: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område Östra.

  Topor, A. (2002) Återhämtning från svåra psykiska störningar, Socialmedicinsk Tidskift, nr 4 (79), s 322 – 327.

  Topor, A. (2003) Recovery – At komme sig efter alvorlige psykiske lidelser, Kobenhavn: Hans Reitzels Forlag.

  Topor, A. (2004) Vad hjälper i återhämtning från svåra psykiska problem? Ett samverkansprojekt mellan brukare och professionella. Tidskrift för psykisk helsearbeit, vol 1, n 4, pp 4-15.

  Topor, A. (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem. Stockholm: Natur och Kultur.

  Topor, A. (2005) Engagemanget, den personliga relationen är avgörande, Socionomen 3/2005, s 26 – 31.

  Topor, A. (2005) Fra patient til person. Hvad hjaelper mennesker med svaere psykiske problemer? Köbenhavn: Akademisk Forlag.

  Topor, A. (2005) Förord till den svenska upplagan in Coleman, R. Återhämtning – ett okänt begrepp: Stockholm RSMH/Återhämtningsprojektet.

  Topor, A. (2005) Le persone con patologie psichiatriche possono guarire. Che cos´’e che le aiuta?, in “Il punto sulla salute mentale: buone pratiche e percorsi di ripresa” Att del congresso Nazionale, Roma, 27 – 29 Novembre 2003, Bologna: Istituzione Gian Franco Minguzzi.

  Topor, A. (2005) Nya och gamla institutioner, in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

  Topor, A. (2005) Återhämtning från svåra psykiska problem – bidragande faktorer, in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Social Psykiatri, Stockholm: Bonnier Utbildning.

  Topor, A. (2005) Återhämtning, in Hydén, L-C (red) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad, Lund: Studentlitteratur.

  Topor, A. (2006) Hva hjelper – Veier till bedring fra alvorlige psykiske problemer. Oslo: Kommuneforlaget.

  Topor, A. (2006) Vetenskaplighetens dunkla subjektivitet - Om en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen, Socialvetenskapliga Tidskrift:13:3, s 195-211.

  Topor, A. (2007) Desinstitutionalisation et destigmatisation. Changements dans un secteur psychiatrique à Stockholm, L’Information Psychiatrique, nr 83, pp 844-845.

  Topor, A. (2007) Ekonomins följder för den psykisk (o)hälsan, Psykologtidningen nr 12, s 15 – 17.

  Topor, A. (2007) Är pengar terapeutiska? I Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R (red) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

  Topor, A. (2008) Er pengar terapeutiska? Ekonomins följder för den psykiska (o)hälsan, Impuls – Tidskrift for psykologi, no2, vol 62, s 68-75.

  Topor, A. (2008) Er penge terapeutiske? Ökonomins betydning för det psykiske helbred, Social Kritik, 115, p 6-13.

  Topor, A. (2009) Evidensbaserad återhämtning. Brukarerfarenheter om återhämtningsbefrämjande insatser, in Dobbeltdiagnose – Håp - afklaring – handling, Team for Misbrugspsykiatri: Århus Universitetshospital Risskov.

  Topor, A. (2009) Återhämtning och empowerment, in Socialstyrelsen: Egen kraft – egen makt – en antologi om arbetet som personligt ombud, Stockholm: Socialstyrelsen.

  Topor, A. (2009) Återhämtning. Ett nytt begrepp för en ny verklighet, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Psykiatri för baspersonal, Kunskap för en evidensbaserad praktik, Stockholm: Gothia Förlag.

  Topor, A. (2010) Kunskapens makt och maktens kunskap, Socialvetenskaplig Tidskrift (17) 3-4, 326-329‏.

  Topor, A. (2010) Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS, Socialvetenskaplig Tidskrift (17) 1, s 67 – 81.

  Topor, A. (2011) Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? Psykiatrins praktik och kunskap kontra brukarpraktik och kunskap, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 8: 303-313.

  Topor, A. (2011) Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? Psykiatrins praktik och kunskap kontra brukarpraktik och kunskap, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 8: 303-313.

  Topor, A. (2011) Återhämtning - Vad är det? Vad hjälper? Hur kan professionella bidra till den? in Sundgren, M. & Topor, A. (red) Psykiatri som socialt arbete. Stockholm: Bonniers Utbildning

  Topor, A. (2012) På mitt eget sätt, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Hjälpande möten i vård och omvärld. Brukare, praktiker och forskare reflekterar. Stockholm: Liber.

  Topor, A. (2013) på mitt eget sätt, in Ljungqvist, I. & Jenner, H. (red) Hjälpande möten i vård och omvärld : brukare, praktiker och forskare reflekterar, Stockholm: Gothia Förlag.

  Topor, A. (2014). Boendestödjarnas erfarenhetskunskap . Boendestöd - beslut och praktik. Erfarenheter från Lidingö stads socialpsykiatri. Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms Universitet & Lidingö Stad. http://www.lidingo.se/ahossubwebbar/socialpsykiatri/arkivnyheter/lidingosboendestodjaredelarsinaerfarenheteriunikrapport.5.598c000614806e52d95a9f.html

  Topor, A. (2014). Om pengar och psykisk hälsa – ensamhetens sociala grund, Tidskrift för Psykisk Helsearbeid, 11, 75-85.

  Topor, A. (2014). Socialpsykiatrin – i gränstrakten mellan medicin och socialt arbete. In U. Pettersson (red.) Tre decenier med socialtjänstlagen. – Utopi, vision, verklighet. Malmö: Gleerups.

  Topor, A. Bulov, P., Mattsson, M., Denhov, A, Holmqvist, S., Karlsson, G. & Costa, F. (2007) En uppföljningsstudie av patienter med psykosproblematik, Psyche nr 2, s 16-19.

  Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (2014). Psychosis and poverty - Coping with poverty and severe mental illness in everyday life: Psychosis, vol 6, no 2, 117-127. http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2013.790070

  Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Holmqvist, S., Mattsson, M., Stefansson, C-G. & Bülow, P. (Submitted). After the asylum? - The new institutional landscape.

  Topor, A., Borg, M., Di Girolamo, S. & Davidson, L. (2011) Not just an individual journey. Social aspects of recovery, International Journal of Social Psychiatry, Vol 57(1), 90–99. DOI: 10.1177/0020764010345062

  Topor, A., Borg, M., Mezzina, R., Sells, D., Marin, I. & Davidson, L. (2006) Others: The role of family, friends and professionals in the recovery process. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Vol 9, nr 1, pp 17 - 37.

  Topor, A., Borg, M., Svensson, J., Bjerke, C. & Kufås, E. (2002) Vägen upp – Om att återhämta sig från svår psykisk sjukdom. Stockholm: SFPH:s monografiserie nr 47.

  Topor, A., Broström, K. & Strömvall, R. (red) (2007) Vägen vidare. Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa, Stockholm, RSMH – Psykiatri Södra Stockholm.

  Topor, A., Denhov, A., Costa, F. & Forsén, J-O (2007) Tvång i öppenvård utan evidens, Psykologtidningen, nr 7, s 23 – 24.

  Topor, A., Denhov, A., Karlsson, G., Costa, F. & Forsén, J.O. (2008) Det farliga tvånget, Revansch! Nr 1, s 4-6.

  Topor, A., Denhov, A., Karlsson, G., Costa, F. & Forsén, J.O. (2008) Det farliga tvånget, Socionomen! Nr 4, s 97 - 101.

  Topor, A., Mattsson, M., Denhov, A., Bülow, P., Holmqvist, S. & Davidson, L. (2011). The Stockholm Follow- up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): Methodology, patient cohort and services. Psychosis, 4 (3), 246-257.

  Topor, A., Mattsson, M., Denhov, A., Bülow, P., Holmqvist, S. & Davidson, L. (accepted) The Stockholm Follow- up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): Methodology, patient cohort and services. Psychosis.

  Topor, A., Svensson, J., Bjerke, C. ,Borg, M. & Kufås, E. (2001) Vendepunkter – Et nerstudie af vendepunkter for

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet