Thorén, Katarina

Katarina H. Thorén

Fil dr, universitetslektor

Katarina Thorén. Foto: Sanna Tielman Lindberg
 
 

Kontaktinformation

Profilsida

Katarina arbetar som universitetslektor vid Socialhögskolan, Stockholms universitet sedan november 2012. Innan Katarina kom till Socialhögskolan i Stockholm har hon arbetat vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och vid socionomutbildningen vid Sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Katarina disputerade vid School of Social Service Administration (SSA), University of Chicago i USA där hon var verksam som forskarstuderande från slutet av 1990-talet. Hon är socionomutbildad vid Mittuniversitetet i Östersund och har tidigare arbetat som socialarbetare inom socialtjänst och ungdomsvård.

Katarinas forskning handlar främst om socialpolitik och komparativ välfärdsforskning, arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för samt socialarbetarers roll som implementerare av socialpolitik i sitt praktiska arbete. Katarinas intresserar sig också för hur socialarbetare på olika sätt påverkar socialpolitik inom ramen för sin profession.

Katarina doktorsavhandling från 2008 undersökte socialtjänstens praktiska arbete med arbetslösa socialbidragstagare och avhandlingen heter ”Activation Policy in Action: A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State”. I avhandlingen studerades det hur socialtjänsten i två svenska kommuner praktiskt implementerade arbetet med arbetslösa socialbidragstagare i sina kommunala arbetsmarknadsinstaser. Katarina har kontinuerligt forskat och skrivit om detta fält i både Sverige och USA under de senaste 10-15 åren. 2012 skrev hon till exempel en kunskapsöversikt angående ”kommunal arbetsmarknadspolitik” åt Arbetsmarknadsutskottet i Sveriges Riksdag. Katarina har också lång erfarenhet av att föreläsa för kommuner och andra praktiskt verksamma om arbetsmarknadsåtgärder inom den kommunala socialtjänsten och hur dessa åtgärder påverkar arbetslösa socialbidragstagare.

Katarinas pågående forskning rör sig bland annat om en tvärvetenskaplig studie om de så kallade Jobbtorgen i Stockholms stad. Denna studie undersöker både implementering och effekter av olika åtgärder riktade till arbetslösa socialbidragstagare i Stockholm stad. Katarina är också verksam i ett europeiskt forskningsprojekt, ”DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens – New Knowledge for an Inclusive and Sustainable European Social Model”. Denna internationella studie kommer att undersöka och analysera hur social policy och socialt stöd i ett antal EU-länder kan stärka personer med olika funktionshinder att komma närmare ett aktivt och inkluderande medborgarskap.

Under 2013 har Katarina tillsammans med professor Tapio Salonen publicerat ett svenskt bidrag i en internationell antologi som heter ”Social Workers Affecting Social Policy: An International Perspective” (Gal & Weiss-Gal, 2013, Policy Press). Deras kapitel i boken handlar om svenska socialarbetares deltagande i socialpolitiska processer i den svenska välfärdsstaten. Detta internationella samarbete som inkluderar forskare från bland annat Israel, USA, Italien, Cypern, Portugal, Ryssland och Australien innefattar komparativa studier hur socialarbetare agerar inom ”policy practice” i olika länder.

Katarinas undervisning vid Socialhögskolan i Stockholm rör sig främst inom det socialpolitiska området och hon undervisar på grund-, avancerad- och mastersnivå inom detta område. Katarina handleder och examinerar studentuppsatser på olika nivåer samt handledning av doktorander. Under 2013 kommer Katarina även vara involverad i utvecklingsarbetet av den verksamhetsförlagda utbildningen på termin 5 på socionomutbildningen.

Bifogade filer
 • Publikationer Katarina Thorén

  Författare Titel År
  Katarina Thorén
  Den kommunala arbetsmarknadspolitiken och arbetslösa ungdomar 2015
  Matz Dahlberg, Eva Mörk, Katarina Thorén
  Jobbtorg Stockholm - resultat från en enkätundersökning 2014
  Katarina Thorén, Tapio Salonen
  Social workers affecting social policy in Sweden 2014
 • Äldre publikationer Katarina Thorén

  Thorén, Katarina H. & Tapio Salonen (2013) “Social workers affecting social policy in Sweden” i John Gal & Idit Weiss-Gal (Red.), Social Workers Affecting Social Policy: An International Perspective, Policy Press: Bristol.

  Thorén, Katarina H. (2012) Kommunal arbetsmarknadspolitik – en kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. Rapporter från riksdagen 2011/12:RFR 14, Arbetsmarknadsutskottet AU, Del 2, Riksdagstryckeriet: Stockholm.

  Thorén, Katarina H. (2009) ”Socialt arbete och aktiveringens praktik” i Johansson, Håkan & Iver Hornemann Møller (Red.) Aktivering – Arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring, Liber: Malmö. 

  Thorén, Katarina H. (2008) Activation Policy in Action: A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State, Doktorsavhandling, School of Social Service Administration, University of Chicago.

  Thorén Katarina H. med Köhler, Peter & Rickard Ulmestig (2008) Something Old, Something New, Something Borrowed & Something Blue i Eichhorst, Werner, Otto Kaufmann & Regina Konle-Seidle (Red.), Bringing the Jobless into Work. Experiences With Activation Schemes in Europe and the U.S., Springer: Berlin.

  Thorén, Katarina H. (2008) Recension av Agents of the Welfare State: How caseworkers respond to need in the United States, Germany, and Sweden, C. J. Jewell (2007), Social Service Review, Vol 82, Nr 3, sid. 559-563.

  Thorén, Katarina H. (2008) “Activation Policy in Sweden” Country-report for the FES-project, Activation and social exclusion in a comparative perspective, Friedrich Ebert Stiftung: Bonn, Germany.

  Thorén Katarina H. med Rune Halvorsen, Jon Arve Nervik, Tapio Salonen, & Rickard Ulmestig (2007) The challenges of decentralized delivery of services. The scope for active citizenship in Swedish and Norwegian activation policies i Hvinden Björn & Håkan Johansson (Red.), Citizenship in Nordic welfare states: Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge: London.

  Thorén Katarina H. (2006) ”Kommunal aktiveringspolitik: En fallstudie av det praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol 12, Nr. 2, sid 99-114.

  Thorén, Katarina H., Veronica Ekström & Pia Redlund (2006) ”Vem bryr sig om arbetslösa socialbidragstagares villkor” i Socionomen, Nr 6, sid. 38-42.

  Thorén Katarina H. (2005) Kommunal aktiveringspolitik: En fallstudie av det praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare, Rapport 2005:11, IFAU: Uppsala.

  Thorén Katarina H. (2005) “Municipal Activation Policy: A case study of the practical work with unemployed social assistance recipients”, Working Paper 2005:20, IFAU: Uppsala

  Thorén Katarina H. med Brodkin, Evelyn & Carolyn Fuqua  (2002) “Contracting Welfare Reform: Uncertainties of Capacity-Building Within Disjointed Federalism”, Joint Center for Poverty Research Working Paper: Chicago.

  Hjertner, Katarina (1995) “Socialtjänst på Entreprenad – En Rättsutredning”, Torvalla Project Working Papers.

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet