Tärnfalk, Michael

Michael Tärnfalk

Socionom, Fil.dr. i socialt arbete

Foto: Björn Dalin
Michael Tärnfalk.
Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Jag är lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetenskap. Mitt avhandlingsämne behandlade socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare.

Jag har gått vidareutbildning i nätverksarbete, samtalsmetodik och lösningsfokuserat socialt arbete. Jag har haft regelbunden handledning av utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter under 10 års tid som socialsekreterare.

Jag har genomgått egen klassisk jungiansk psykoterpi, symboldrama enligt Jaques Lacan samt familje- och gruppsamtal.

Tidigare erfarenheter av socialt arbete

Jag har mellan åren 1982-2000 arbetat inom många olika delar av offentlig sektor med utsatta barn och unga, bland annat som barnskötare på fritidshem med barn med särskilda behov, på barnkoloni, på fritdsgård, danslärare och behandlingsassistent på § 12hem samt socialsekreterare. Jag arbetade mellan åren 1990 - 2000 som socialsekreterare med utsatta barn och unga, deras familjer och nätverk i Stockholms socialförvaltning, på Fryshusets högstadieskola, och som handledare åt ett ungdomsprojekt som drevs av brandmän inom Stockholms brandförsvar med kriminella tonårskillar. Jag har varit kontaktperson inom socialtjänsten för tonårskillar och tonårsflickor och övervakare för vuxna som dömts för våldsamt beteende.

Forskningsnriktning

Mina intresseområden rör barn och unga som lagövertrdare, socialtjänstens arbete med barn och unga lagöverträdare och hur socialtjänsten och påföljdssystemet har förutsättningar för att samverka och förändringar avsamhällets sätt att hantera barn och unga som misstänks för och döms för brott.

Detta intresse rör både lagstiftningens och juridikens roll i det sociala arbetet och på vilket sätt socialarbetare har tillräckliga redskap för att bedriva professionellt socialt arbete som kan leda till godtagbara resultat för både klienter och samhället.

Jag är också intresserad av att föra ut relevant forskning till det praktisks sociala arbetet. I den ambitionen skriver jag f n en lärobk för förlaget Natur och Kultur om hur socialtjänsten kan skriva Professionella yttranden som är en av socialtjänstens centrala uppgifter när barn som fyllt 15 år misstänks för brott.

Bifogade filer
  • Publikationer Michael Tärnfalk

  • Äldre publikationer Michael Tärnfalk

    Tärnfalk M (2010) Counselling och juridik - ett erfarenhetsbaserat perspektiv. I Larsson, S och Trygged, S (red) Counselling. Stödssmtal i Socialt Arbete

    Tärnfalk, M (2007) Barn och brott. En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare. Akademisk avhandling. Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete. Stockholm: US-AB print center.

    Hollander, A och Tärnfalk, M (2007) Juvenile Crime and the Justice System in Sweden. I Hill, M, Lockyer, A och Stone, F (red.) Youth Justice and Child Protection. London: Jessica Kingsley Publishers.

    Tärnfalk, M (2000) Sluten ungdomsvård år 2000. Redovisning av intervjuundersökning. Allmän SiS rapport 2001:6. Statens institutionsstyrelse.

    Tärnfalk, M (1998) Tre viktiga förändringar inom domstolarnas och socialtjänstens ansvar för ungdomsbrottslingar, Socionomen nr. 2

    Tärnfalk, M (1997) Vart är ungdomsvården på väg? Socionomen nr. 1

    Tärnfalk, M (1997) - Straff eller vård – ett paradigmskifte i ungdomsvården, Socionomen nr 2.

    Tärnfalk, M (1996) Sju ungdomars upplevelse av § 12-vård, Socionomen nr. 4.

    Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.

Mitt universitet