Vetenskapliga publikationer

Storm, Palle (2005). När man är i minoritet. En kvalitativ studie av mäns upplevelser av sitt arbete i äldreomsorgen. C- uppsats, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Storm, Palle (2008). Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Rapport i socialt arbete, 124, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Storm, Palle (2009). Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön, etnicitet och sexualitet kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Masteruppsats: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Stranz, Hugo, Stranz, Anneli & Storm, Palle (2012). Teknikens under? Om förutsättningarna för e- baserad handläggning i socialttjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta. Socionomen 32, 16-32

 

Populärvetenskapliga publikationer

Storm, Palle (2007). Att vara manlig personal på sjukhem, Socionomen, 4, s, 74-77.

Storm, Palle (2009). Inom äldreomsorgen: olika roller för kvinnor och män, Äldre i centrum 1.

 

FoU-rapporter

Storm, Palle & Pettersson, Åsa (2010). Salutogent synsätt I handläggningsprocessen. En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun. Nestor FoU center: Webbrapport.

Storm, Palle (2011). Föreställningar om äldre personers samlevnad. En studie om förhållanden, relationer och anhörigskap sent i livet. Nestor FoU-center: Webbrapport.