Avhandling                                                                                                                           

Piuva (2005). Normalitetens gränser. En studie av 1900-talets mentalhygieniska diskurser. Rapp. 2005:111, Inst. för socialt arbete, Stockholms Universitet.

 

Peer-review granskade artiklar

Piuva, K. (2007) "The Case of Psychosocial Work The Pedagogic Discourse of the Psychosocial Education in Sweden 1939.1989" i Social Work Education: Frances & Taylor (Ingår i sammanläggningsavhandling).

Piuva, K. (2006) “Mentalhygieniska arbetsmodeller i det sociala arbetet- Dispensären, den kliniska blicken och fallbeskrivningen” Scandia Nr. 2, 2006. Temanummer psykiatrihistoriska perspektiv. Lund: Historiska Institutionen, Lunds Universitet

Piuva, K. (2004) ”Den normala människan: mentalhygieniska diskurser i Sverige” i Jeppsson Grassman, E. & Olin Lauritzen, S. (red.). Normalitet och avvikelse. Samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, sjukdom och funktionshinder. Stockholm: Forskningsrapport från pedagogiska institutionen, nr. 2, 2004. (Ingår i sammanläggnigsavhandling)

 

Redaktörskap antologier

Piuva, K, Börjeson, M, & Lobos, C. ( red.) (2011). Utvärdering i praktiken. Uppföljning och värdering av socialt arbete med människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

 

Kapitel i antologier

Piuva, K. (2012). ”Tema: kvinnligt, manligt och normalt” i Karlsson, LB & Piuva, K. (2012). Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur

Lobos, C. & Piuva, K. (2011). ”Kapitel 2. Arbetsmodeller och utvärderingsansatser” i Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (red). Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Ingemarson, M., Sjögren, J. & Piuva, K. (2011). ”Kapitel 3. Om att utvärdera funktioner eller relationer – två studier av insatsen boendestöd” i Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (red). Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Lobos, C. & Piuva, K. (2011). ”Kapitel 5. Introduktion av tekniska hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder” i Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (red). Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Piuva, K. & Lobos, C. (2011). ”Kapitel 8. Case management – samarbete på alla nivåer” i Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (red). Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Börjeson, M., Piuva, K. & Lobos, C. (2011). ”Kapitel 10. Diskussion” i Piuva, K., Börjeson, M. & Lobos, C. (red). Utvärdering i praktiken. Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder r. Lund: Studentlitteratur.

Piuva, K., Karlsson, L-B., Boklund- Palm, A. (2010). ”Mellan emanciaption och rehabilitering. En studie av ett arbetskooperativ.” i Starrin, B. & Rönning, R. (red.) Socialt kapital. Om utsatta gruppers sociala förankring Stockholm:Liber.

Piuva, K. Boklund- Palm, Ann, Karlsson, Lis-Bodil (2009) ”Va er meningen med foreningen?. Sosial kapital och og rehabilitering i den tredje sektor” i  Rönning, R. & Starrin, B. (red.) Sosial kapital i ett velferdsperspektiv. Om og forstå og styrke utsatte gruppers sociale forankring. Oslo: Gyldenda.

Piuva (2005). “The Making of a Hero: Communicating the ” new psychiatry” of the twentieth century”.  I Piuva (2005). Normalitetens gränser. En studie av 1900-talets mentalhygienska diskurser. Rapp. 2005:111. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. (Ingår i sammanläggningsavhandling )

Piuva, K. (1999) ”Kvinnliga och manliga subsystem inom socialförsäkringen”. i Schlytter, A. & Gunnarsson, E. Kön och makt i socialt arbete. Rapp. 1999: 91. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet.

 

Övriga vetenskapliga arbeten: Rapporter och utvärderingar

Piuva, K., Topor, A., Bergroth, M.,Åberg, M. (2012). Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.  Uppföljning och utvärdering av statsbidrag under åren 2009 -2011. Rapport Socialstyrelsen. (kommande, juni 2012).

Piuva, K. (2010).  Boendestöd för personer med missbruk. Utvärdering. Slutrapport november 2010. Sollentuna: FoU-Nordväst

Åberg, M. & Piuva, K. (2010). Kartläggning av behov och insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar inom Nordvästkommunerna. Arbetsrapport. Sollentuna: FoU - Nordväst

Piuva, K. (2009) Eksätra HVB och skola. En uppföljning av de tre första åren. Uppsala: Uppsala kommun

Åberg, M & Piuva, K. (2009) Att inte släppa taget. En utvärdering av Case management projektet i Järfälla och UpplandsBro kommuner. Forskningsrapport 2009:01. FoU Nordväst. Sollentuna: FoU-Nordväst.

Piuva, K, Blom, R., Sandström, U. (2008). En utvärdering av arbetsmodellen Gemensam individuell vårdplan (GIVP). Socialtjänsten, beroendevården och öppna psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Sollentuna: FOU- Nordväst.

Piuva, K. (2008). Vasabo- ett stödboende i Sundbyberg. En utvärdering av ett Milton-projektnovember 2007 – november 2007. Sollentuna: FoU- Nordväst.

Palm, A. & Piuva, K. (2007) Social ekonomi – en väg mot förändring? Utvärdering av Dataverkstaden Väntorp.- ett ESF Växtkraft Mål 3 projekt. Forskningsrapport 1:2007, FoU-Nordväst.

Piuva, K & Lobos, C. (2007) Case management – Utvärdering av en arbetsmetod i samverkan mellan vård och sociatjänst. Stockholm: Fältrapport Ersta Sköndal högskola

Piuva. K. & Olofsson, E. (2006 ) Tid för arbete. En tidsgeografisk studie av socialsekreterares arbete med barnavårdsutredningari Ekerö, Sigtuna, Solna och Sundbyberg. Forskningsapport 1:2006. FoU- Nordväst

Piuva, K. & Kirpislidis, K. (2006) Mer tid för brukaren- Utvärdering av projektet Brukarrelaterad arbetstid (BAP)vid Norrmalms Vård- och Omsorgsförvaltning i Stockholms stad. Stockholm: Ersta Sköndals högskola & Kompetensfonden Stockholms stad

 

Reviews

Piuva,K. (2008). Review of  Lehmann, P. & Stastny, P. (2007) “Alternatives beyound Psychiatry” in European J of Social Education, April 2008, No. 14/15 pp. 133-135.

 

Pedagogiska arbeten och läromedel

Piuva, K & Söderlund, P. (2009) Handbok för dig i hemtjänsten. Stockholm: Gothia

Piuva, K. & Söderlund, P. (2004) Ny i hemtjänsten. Stockholm: Gothia

Piuva, K., Grönquist, G., Söderlund, P. (2000) Värdig vård av  äldre med psykisk ohälsa- Vägledning för personal inom äldreomsorgen. Stockholm: Gothia

 

Populärvetenskapliga artiklar

Piuva, K. (2006) ”Som en fattig släkting. Psykisk hälsa i samhällsdebatten, speglad genom sfph´s skrifter 1932-2005” i   Psykisk hälsa 3:2006. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa

Piuva, K.  (2006) ”Normalitetens gränser. Om mentalhygien, psykisk hälsa och psykosocialt arbete under 1900-talet” i Psykisk Hälsa 2:2006. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsa