Foto: Björn Dalin
Sara Erlandsson. Foto: Björn Dalin

Kontaktinformation

Profilsida

Huvudsakligt forskningsområde:

Sara Erlandsson disputerade 2014 och arbetar sedan dess som forskare och lärare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. I fokus för hennes avhandlingsarbete stod samhällets stöd till vuxna personer som på grund utav funktionsnedsättning behöver regelbunden hjälp i vardagen. Avhandlingen tog sin utgångspunkt i det faktum att vuxna personer med behov av hjälp i vardagen har olika tillgång till omsorg, stöd och service beroende på vilken ålder de har, och i vilken ålder hjälpbehovet uppstår. Detta trots att en viktigt princip i den svenska välfärdsmodellen är att individers behov ska styra tillgången till insatser.

I studien, som genomfördes med en diskursanalytisk ansats, problematiserades uppdelningen av vuxna med hjälpbehov i två olika åldersgrupper genom att granska på vilka grunder detta görs, vilka behov som tillskrivs dessa grupper och hur dessa behov ska mötas i olika former av omsorg, stöd och service. Nationella handlingsplaner för äldre- respektive funktionshinderspolitik samt utförares marknadsföring av omsorg, stöd och service analyserades.

Efter avhandlingen har Sara Erlandssons fortsatta forskningsintresse inriktas mot att synliggöra och problematisera åldersrelaterade orättvisor och de tankesystem som upprätthåller dem.

Handleder gärna inom

äldre/åldrande, funktionshinder, text- och bildanalys