Sand, Ann-Britt

Ann-Britt Sand

Fil dr i sociologi.

Foto: Eva Dalin
Ann-Britt Sand. Foto: Eva Dalin

Kontaktuppgifter

Profilsida

Universitetslektor samt forskare/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Huvudsakligt forskningsområde: Familj och äldre, anhörigvård, välfärdspolitik, försörjnings- och genusfrågor, omsorg i ett internationellt perspektiv.

Forskningsområde och projekt

Min forskning har handlat om välfärdsstat, offentlig och informell omsorg. Från hösten 2008 arbetar jag 40 procent i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, ett regeringsuppdrag. Målet är att samla och sprida kunskap om anhöriga omsorgsgivare, och att bygga nationella nätverk av anhörigvårdare med flera. Min uppgift är att speciellt ägna mig åt det prioriterade området ”Förvärvsarbete och anhörigomsorg.” Från 2011, har jag tillsammans med Marta Szebehely och Petra Ullmanen vid socialt arbete, Stockholms universitet, ett forskningsprojekt där vi bland annat ska sända en enkät till 6000 personer i Sverige i syfte att få statistik kring anhörigvårdare i förvärvsarbetande åldrar och deras situation. Namnet på projektet är ”Omsorgens pris” och finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Olika kurser i sociologi och socialt arbete (grund-masternivå). Familj och välfärd i det moderna samhället, Generationer och äldre, Äldre i välfärdssamhället, socialpsykologi, vetenskaplig metod, gender och samhälle, gender och politik, etik i socialt arbete.

Internationella kontakter och forskningsgrupper

Medlem sedan 1996 i en forskningsgrupp för jämförande studier (familj, äldreomsorg) mellan Japan och Sverige med professor Kyoko Yoshizumi, Osaka, som ordförande. 2007-2010 var jag nationell koordinator för forskningssamarbete kring äldreomsorg mellan Japan and Sverige. Från 2011 deltar jag i ett japanskt forskningssamarbete kring äldre- och familjeomsorg i Japan and Sverige (japansk finansiering). Från 2009 medlem i forskningsteamet Wocawo (working carers, caring workers) med forskare från Finland, England, Taiwan och Sverige. Jag har även ett visst samarbete med “Company Initiatives for Workers with Care Responsibilities”, EuroFound.

ann-britt.sand@socarb.su.se

ann-britt.sand@anhoriga.se

Bifogade filer
 • Publikationer Ann-Britt Sand

  Författare Titel År
  Ann-Britt Sand, Els-Marie Anbäcken
  Care Policies in Korea, Japan and Sweden 2016
  Ann-Britt Sand
  Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning 2016
  Els-Marie Anbäcken, Ann-Britt Sand
  Japan and Sweden with different types of welfare regimes but a similar elderly care development? : Family care from a gender perspective 2016
  Marta Szebehely, Petra Ulmanen, Ann-Britt Sand
  Att ge omsorg mitt i livet : hur påverkar det arbete och försörjning? 2014
  Marta Szebehely, Petra Ulmanen, Ann-Britt Sand
  Ny studie: Högt pris för att ge anhörigomsorg 2014
  Ann-Britt Sand
  "Det handlar också om tid och pengar" : Anhörigomsorg, försörjning, lagar 2016
  Anu Leinonen, Ann-Britt Sand
  Reconciling partner-care and paid work in Finland and Sweden: challenges and coping strategies 2014
  Ann-Britt Sand
  Etnicitet - minoritet - anhörigskap 2013
  Ann-Britt Sand
  Anhörigvård på ojämlika livsvillkor : en granskning av informell äldreomsorg utifrån etnicitet och kön 2013
  Ann-Britt Sand
  Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg 2013
 • Äldre publikationer Ann-Britt Sand

  Publikationer (böcker, kapitel):

  Tae-Young Park, Jin-Sook Lee, Jin-Hee Hyun, Young-Jun Park, Jin-Hwa Park, Hyung-Jin Lee, Jung-Mi Kwon, Dong-Jin Hwang, Katzushige Kinugasa, Anna-Lena Almqvist, Lars Dahlgren, Els-Marie Anbäcken, Ann-Britt Sand (Date of publication: August 10th,  2015). Publisher: Yang Seo Won, Paju(Gyungkido), South Korea. Care Policies in Korea, Japan and Sweden.
  Home page of publisher:  www.yswpub.co.kr
  Email of publisher:  yswpub@chol.com
  ISBN 978-89-994-0437-5

  Sand, Ann-Britt (2015). Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning. I Takter, M. (red). Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet? Om socialt hållbar utveckling. Malmö stad. ISBN:  978-91-86631-24-6

  Anbäcken, Els-Marie & Sand, Ann-Britt (2014). Japan and Sweden with different types of welfare regimes but a similar elderly care development? Family care from a gender perspective. In Konomi, Imai: "ケア"労働の社会化に関する国際比較研究-ジェンダー公平な福祉国家の実現に向けて”/An international comparative study of the socialization of care work – realizing a gender equal welfare state.  Work report. Kwansei Gakuin University, 2014.

  Sand A-B (2014). Det handlar också om tid och pengar. Anhörigomsorg, försörjning, lagar. En kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 2014:2. www.anhoriga.se

  Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand, A-B. (2014).  Att ge omsorg mitt i livet. Hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1 Institutionen för socialt  arbete. Stockholms universitet. www.socarb.su.se/.../Att%20ge%20omsorg%20mitt%20i%20livet

  Sand, Ann-Britt (2010). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Kunskapsöversikt 2010:1. Nationellt kompetencentrum Anhöriga. www.anhoriga.se

  Sand, Ann-Britt (2010). Anhörigomsorg och metoder för anhörigstöd. I Strandberg, T. (red). Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg. Lund: Studentlitteratur.

  Sand, Ann-Britt, M. (2007). The value of the work. On Employed Informal carers in Sweden. In Paoletti, Isabella (ed.). Family Caregiving to older disabled people: relational and insitutional issues. New York: Nova Science Publicher.

  Sand, Ann-Britt (2007). Mot en refamilialisering av svensk äldreomsorg? I S Johansson (ed). Social omsorg i socialt arbete. Malmö: Gleerups.

  Sand, Ann-Britt, M. (2007). Äldreomsorg mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

  Sand, Ann-Britt, M. (2005). Informell omsorg i de nordiska länderna. I Szebehely, Marta (red.). Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:508      

  Sand, Ann-Britt, M. (2004). Kan kärleken överleva? Hur påverkas relationen mellan makar när en part blir anhörigvårdare för den andre?  Äldre i Centrum. Nr 3.

  Sand, Ann-Britt, M. (2004). Förändrad tillämpning av offentlig äldreomsorg – ett hot mot målsättningen om demokrati och jämställdhet? Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4, 2004, 293-309.

  Sand, Ann-Britt, M. (2003). Var finns de gamla i den svenska familjen? I Kollind, A-K. and Peterson, A., Thoughts on Family, Gender, Generation and Class. Sociologiska institutionen. Göteborgs Universitet.

  Sand, Ann-Britt, M. (2002). Anhörigvård. Lund: Studentlitteratur. 

  Mossberg Sand, Ann-Britt (2000): Ansvar, kärlek och försörjning. Om anställda anhörigvårdare i Sverige.  Sociologiska institutionen , Göteborgs universitet. Monography nr 76. (Diss.).

   

  Sand, A-B. När välfärdsstaten sviktar: Medelålders barn, makar och föräldrars erfarenheter av anhörigomsorg och samhällsstöd. Artikel. Kommande

   

  Bokmärk och dela Tipsa
Bokmärk och dela Tipsa

Adress och kontaktuppgifter

Besöksadress: Sveavägen 160-162, Stockholm
Postadress: 106 91 Stockholm
Telefon (vxl):08-16 20 00
Fax: 08-674 75 55
info@socarb.su.se

 

Prefekt:
Lena Hübner

Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor grundutbildning:
Katarina Piuva

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Kontaktperson uppdragsutbildning:
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå:
Torbjörn Bildtgård

Bitr. studierektor (termin 1-2):
Sara Erlandsson

Bitr. studierektor (termin 3 och 6, självständiga examensarbeten):
Mats Ekendahl

Bitr. studierektor (termin 4-5, utvärdering och kommunikation):
Sanna Tielman

Studievägledare:
Jane Barkström och Annika Jemteborn

VFU-samordnare:
Anna Bäckman, Hans Dahlén och Lars Eriksson

 

Biblioteket för socialt arbete
Sveavägen 162

Press och media:
Kontakta enheten Press och redaktion.