Medarbetare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet: Gun-Britt Trydegård, Anneli Stranz.

Övriga medarbetare inom ramen för forskningsprogrammet: Håkan Jönson, Lunds universitet, Teppo Kröger, Jyväskylä universitet;. Mia Vabø, NOVA, Oslo; Pat Armstrong, York University, Kanada; Jane Mears, University of Western Sydney, Australien.

Samarbetspartners utanför forskningsprogrammet: Elísabet Karlsdóttir, Stefán Ólafsson, Gudny Eydal (samtliga vid Islands universitet, Reykjavik), Hildegard Theobald, University of Vechta, Tyskland.

NORDCARE är en enkätbaserad komparativ studie av omsorgspersonalens vardag och villkor i olika länder. Det ursprungliga projektet finansierades av FAS under 2004-2006. Projektet fokuserar på välfärdsstaten som arbets¬givare och speglar förändringar i de nordiska ländernas offentligt finansierade äldre- och funktionshinderomsorg genom personalens erfarenheter. Studiens syfte är att jämföra omsorgsarbetets organisering och arbetsinnehåll inom olika former av omsorgsarbete och i olika länder samt att relatera personalens arbetserfarenheter och syn på äldreomsorgen till arbetets organisatoriska villkor. Studien belyser även personalens egna erfarenheter av omsorg om närstående och betydelsen av att (eventuellt) samtidigt vara formell och informell omsorgsgivare.

Under 2005 genomfördes enkätstudien bland 5000 omsorgsarbetare i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Enkäten distribuerades till nationellt representativa urval av offentligt och privat anställda vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter och motsvarande yrkeskategorier inom såväl hem- som institutionsbaserad äldre- och funktionshinderomsorg i de fyra länderna. Den sammantagna svarsfrekvensen var 72 procent (sammanlagt 3208 respondenter). För en mer omfattande sammanfattning, se FAS’ hemsida. Gå till sammanfattning

Under 2006 distribuerades en enkät som till stora delar är identisk med NORDCARE-enkäten till personal inom sjukhem/äldreboenden i Kanada; totalt 948 respondenter varav 557 +omsorgsarbetare. Denna delstudie, Long-term Care Workers & Workplaces: Comparing Canada with Nordic Europe, leds av Pat Armstrong, York University i Toronto, och har finansierats av den kanadensiska forskningsfonden Canadian Institute for Health Research.

Under 2009 har NORDCARE-enkäten distribuerats även bland äldreomsorgspersonal i Island och har besvarats av totalt 581 omsorgsarbetare inom hem- och institutionsbaserad omsorg. Datainsamlingen i Island har genomförts av Elisabet Karlsdóttir under ledning av Marta Szebehely och Stefan Olafsson.

Under 2010 har NORDCARE-enkäten genomförts även i Australien (New South Wales) bland omsorgsarbetare inom hembaserad äldreomsorg (537 respondenter) Ansvarig för den australiska delstudien är Jane Mears, University of Western Sydney med stöd av Gabrielle Meagher, Sydney University. Studien har finansierats av Australian Government under the Home and Community Care (HACC) program.
Under 2010 genomfördes NORDCARE-enkäten i Tyskland bland omsorgsarbetare inom hem- och institutionsbaserad äldreomsorg (652 respondenter) under av ledning av Hildegard Theobald, University of Vechta. Studien finansierades av Hans-Böckler Stiftung, Düsseldorf.

Sammantaget finns således enkätsvar från 5535 omsorgsarbetare i åtta länder insamlat under 2005-2010. Analys av det omfattande materialet pågår och kommer att redovisas i ett flertal publikationer förutom de redan publicerade, se nedan.

Publikationer från projektet (urval)

Armstrong P, Armstrong H, Banerjee A, Daly T & Szebehely M (2011) Structural violence in long-term residential care, Women’s health and urban life. Vol X, issue 1, p 111-129.

Daly T & Szebehely M (2011) Unheard voices, unmapped terrain: care work in long-term residential care for older people in Canada and Sweden. International Journal of Social Welfare. (DOI:10.1111/j.1468-2397.2011.00806.x)

Daly T, Banerjee A, Armstrong P, Armstrong H & Szebehely M (2011) Lifting the Violence Veil: Examining Working Conditions in Long-Term Care Facilities using Iterative Mixed Methods. Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement 30 (2) 271– 284.

Kröger, T (2011) The adoption of market-based practices within care for older people: is the work satisfaction of Nordic care workers at risk? Nordic Journal of Social Research, 2. Artikeln i fulltext. Artikeln i fulltext

Armstrong P, Bannerjee A, Szebehely M, Armstrong H, Daly T, Lafrance S (2009) They Deserve Better: The long-term care experience in Canada and Scandinavia. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives. Länk till publikationen. Länk till publikationen

Szebehely M (2009) Are there lessons to learn from Sweden? In: Designing Gender-Sensitive Long-Term Care in Canada. Toronto: Fernwood Books.

Elstad JI & Vabø M (2008) Job stress, sickness absence and sickness presenteeism in Nordic elderly care. Scand J of Public Health, 36 (5) 467-474.

Szebehely M & Trydegård G-B (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig Tidskrift, 14, 197-219.

Platz M (2006) Danmark i Norden: Arbejdsvilkår for ansatte i ældreplejen. Gerontologi, 22, (3) 12-15.