Ann-Britt Sand. Foto: Eva Dalin
Ann-Britt Sand. Foto: Eva Dalin

Ann-Britt Sand är fil.dr i sociologi och lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning intresserat sig för informell omsorg och dess konsekvenser, inte minst för ekonomi och arbetsliv. Sedan 2008 medverkar hon i regeringsuppdraget att bygga upp ett nationellt kompetencentrum för anhörigfrågor www.anhoriga.se. Uppdraget består i att samla och sprida kunskap om anhörigas situation och för Sands del har fokus legat på att synliggöra situationen för dem som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg, bland annat genom sammanställa internationell och nationell forskning i området men också genom att omsätta teori och praktik via en arbetsmetod som kallas för blandade lärande nätverk.