Vetenskapliga publikationer

Storm, Palle (2005). När man är i minoritet. En kvalitativ studie av mäns upplevelser av sitt arbete i äldreomsorgen. C- uppsats, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Storm, Palle (2008). Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Rapport i socialt arbete, 124, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Storm, Palle (2009). Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön, etnicitet och sexualitet kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. Masteruppsats: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Storm, Palle (2009). Kön i interaktion. Möten mellan omsorgsarbetare och äldre på sjukhem. I: Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (Red.). Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia (antologibidrag).

Stranz, Hugo, Stranz, Anneli & Storm, Palle (2012). Teknikens under? Om förutsättningarna för e- baserad handläggning i socialttjänstens arbete med äldre och funktionsnedsatta. Socionomen 32, 16-32

Storm, Palle (2012). Män som arbetar i äldreomsorgen: en osynlig grupp? I Piuva, Katarina & Karlsson, Lis-Bodil (Red.). Genusperspektiv i socialt arbete (antologibidrag).

Storm, Palle (2013). Care Work in Swedish Nursing Home: Genderad Norms and Expectations: In Anneli Hujala, & Sari Rissanen, S (Eds.). Designing Wellbeining in Elderly Care Homes. Aalto: University Press

Erlandsson, Sara, Storm, Palle, Stranz, Anneli, Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt  (2013).  Marketising trends in Swedish eldercare: competition, choice and calls for stricter regulation. In: Gabrielle Meagher & Marta Szebehely (Eds.). Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extend and consequences. Stockholm Studies in Social work 30.Piuva, Katarina, Storm, Palle, & Olsson, Eva (2012). Tema: Könsperspektiv i socialt arbete och omsorg. I Piuva, Katarina & Karlsson, Lis-Bodil (Red.). Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur (antologibidrag).

Populärvetenskapliga publikationer

Storm, Palle (2013) Hvilken betydning har køn i mødet mellem omsorgsarbejdere og de ældre? Gerontologi (4), 22-25.

Storm, Palle (2013). Mellan ansvar och självbestämmande: en personlig reflektion om begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen. Skandinavisk sjukvårdsinformation, s 50.

Storm, Palle (2007). Att vara manlig personal på sjukhem, Socionomen, 4, s, 74-77.

Storm, Palle (2009). Inom äldreomsorgen: olika roller för kvinnor och män, Äldre i centrum 1.

Storm, Palle (2013). Vardag på ett sjukhem: Spelar hudfärg någon roll? Äldre i Centrum, (1) ,31-34.

Storm, Palle (2013). Fler män inte nog. Social Qurage, (1), 31-31.

Storm, Palle (2013). Vardag på ett sjukhem: Spelar hudfärg någon roll? Äldre i centrum, 32-34.

Storm, Palle (2013). Tillsammans på äldre dagar. Nya normer möter gamla traditioner. Äldreomsorg: Tidning för kompetensutveckling, 36-

FoU-rapporter

Storm, Palle & Pettersson, Åsa (2010). Salutogent synsätt I handläggningsprocessen. En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun. Nestor FoU center: Webbrapport.

Storm, Palle (2011). Föreställningar om äldre personers samlevnad. En studie om förhållanden, relationer och anhörigskap sent i livet. Nestor FoU-center: Webbrapport.