Gunnarsson, Evy (2013) Alkoholmissbruk och självbestämmande – en kartläggning av den svenska hemtjänstens förutsättningar i arbetet med äldre personer med alkoholproblem. Nordic Studies on Alcohol and Drugs vol 30:227-242.

Gunnarsson, Evy (2012) Alkoholen i hemtjänsten – ett återkommande dilemma. Tidningen Äldreomsorg, årg 29 (6):29-31.

Gunnarsson, Evy (2012). Dilemman och utmaningar - hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem. I Jessica Storbjörk (red.) Samhället, alkoholen och drogerna. Politik, konstruktioner och dilemman. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Gunnarsson, Evy (2011) Older people’s meaning of everyday life and the lived body. In Worsfold, Brian (ed) Acculturating Age: Approaches to Cultural Gerontology. Lleida:University of Lleida

Gunnarsson, Evy (2011) Äldre kvinnors och mäns vardagsliv - i en ny tid. I Gynnerstedt, Kerstin & Wolmesjö, Maria (red) Tredje åldern – Sociala aspekter och medborgarskap. Malmö: Gleerups.

Gunnarsson, Evy (2010) “Hur man tar det” – om åldrande och förändring. Äldre i Centrum 24 (4): 10-11.

Järkestig Berggren, Ulrika & Gunnarsson, Evy (2010) User-oriented mental health reform in Sweden: featuring "professional friendship". Disability & Society vol 25 (5): 565-577.

Gunnarsson, Evy (2010) Vi får klara oss själva - Om hemtjänstens arbete med äldre personer som har missbruksproblem. Arbetsrapport. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Gunnarsson, Evy (2009) “I think I have had a good life” - The everyday lives of older women and men in a life course perspective. Ageing & Society vol 29:33-48.

Gunnarsson, Evy (2009) The welfare state, the individual and the need for care: older people´s views. International Journal of Social Welfare vol 18:243-251.

Gunnarsson, Evy (2009) ”Man får inte stanna upp” – om äldre kvinnors och mäns vardagsliv och kroppens förändring.Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (red) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (2009) Komplexiteter och utmaningar i omsorgens vardag. Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (red) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Gunnarsson, Evy & Szebehely, Marta (red) (2009) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Gunnarsson, Evy (2008) Äldres vardagsliv, äldreomsorg och framtid. En kommentar. Jyrkämä, Jyrki & Haapamäki, Laura Åldrande och alkohol. Nordisk forskning och diskussion. NAD-publikation 52. Helsingfors: NAD.

Gunnarsson, Evy (2008) ”Livet har fortfarande mycket att erbjuda” – om äldre kvinnors och mäns erfarenheter av hälsa och åldrande. Psykisk hälsa nr 3 s 12-19.

Gunnarsson, Evy (2008) Socialt arbete – i otakt med ett åldrande samhälle? Nordisk sosialt arbeid vol 28:112-120.

Gunnarsson, Evy (2007) Recension Clary Krekula: Kvinna i ålderskodad värld – om äldre kvinnors förkroppsligade identitetshandlingar. Sociologisk forskning nr 1 s 81-83.

Gunnarsson, Evy (2006) Äldre kvinnors och mäns vardag i ett livsloppsperspektiv. Arbetsrapport. Stencil.

Gunnarsson, Evy (2004) Livslopp och livsvillkor. Tidningen Äldreomsorg årg 21:6 s17-20.

Gunnarsson, Evy (2003) Äldreomsorg för alla? Om äldre utanför äldreomsorgen. Aldring og livslop årg 20:2 s 20-23.

Gunnarsson, Evy (2002) Äldre utanför äldreomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Gunnarsson, Evy (2002) Det utsatta livsloppet i skuggan av de gynnade generationerna. Om medelålders och äldre kvinnors försörjning. Socialvetenskaplig tidskrift årg 9:4 s 357-374.

Gunnarsson, Evy (2002) The Vulnerable Life Course - on poverty and social assistance among middle aged and older women. Ageing and Society vol 22:709-728.

Gunnarsson, Evy (2000) Kvinnors fattigdom - om könsperspektivet i forskningen om socialbidrag och fattigdom. Socialvetenskaplig tidskrift årg 7:1-2 s 57-71.

Gunnarsson, Evy (1999) ”Inte fattig direkt, men mindre bemedlad” - om ekonomisk utsatthet bland medelålders och äldre kvinnor. Gunnarsson, Evy och Schlytter, Astrid (red) Kön och makt i socialt arbete. Rapport i socialt arbete nr 91. Stockholm: Inst för socialt arbete, Stockholms universitet.

Gunnarsson, Evy och Schlytter, Astrid (red) (1999) Kön och makt i socialt arbete. Rapport i socialt arbete nr 91. Stockholm: Inst för socialt arbete, Stockholms universitet.

Gunnarsson, Evy (1998) Socialbidrag - En fråga om kön?. Sandquist, Anna-Marie (red) Åt var och en efter behov. Om jämställdhet inom socialtjänsten. Stockholm: Kommentus.

Gunnarsson, Evy (1997) Ensamstående kvinnor utan barn - en osynlig grupp. 11 röster om socialbidrag. SoS-rapport 1997:5. Stockholm:Socialstyrelsen.

Gunnarsson, Evy (1996) Forum 50+ - En organisation i tiden. Stockholm: Svenska Kommunförbundet.

Gunnarsson, Evy (1996) Kvinnors sociala villkor, hälsa och försörjning. Det XIV nordiske sosialforsikringsmøte. Stavanger juni 1996. Konferensrapport.

Gunnarsson, Evy (1996) Ett diskussionsinlägg. Socionomen nr 3.

Gunnarsson, Evy (1995) I välfärdsstatens utmarker - Om vägen ut. I marginalen - att ställas utanför. FKF Fakta. Stockholm: Försäkringskasseförbundet. Särtryck nr 26, Inst för socialt arbete, Stockholms universitet.

Gunnarsson, Evy (1995) Kvinnors utsatthet - Moderskap? Jönsson, Håkan (red) Utvärdering och kvalitetssäkring i socialt arbete. Meddelanden från Socialhögskolan 1995:2. Lund: Socialhögskolan. Särtryck nr 34, Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Gunnarsson, Evy (1995) Att söka information i socialt arbete. En bibliotekshandledning. Stockholm: Inst för socialt arbete. Stencil.

Gunnarsson, Evy (1994) Vem får socialbidrag och varför? Kommunerna och socialbidraget. Verdandi socialpolitisk debatt. Stockholm: Verdandi förlag.

Gunnarsson, Evy (1994) Socialbidrag som försörjning, 90-talets realitet? Om socialbidrag och försörjning bland ensamstående kvinnor utan barn. Pettersson, Ulla (red) Socialtjänstens klientarbete. Från vision till marknad? Lund: Studentlitteratur.

Gunnarsson, Evy (1993) I välfärdsstatens utmarker. Om socialbidrag och försörjning bland ensamstående kvinnor utan barn. Rapport i socialt arbete nr 64. Stockholm: Stockholms universitet, Inst för socialt arbete. Diss.

Gunnarsson, Evy (1993) Ensamstående mödrar som långvariga socialbidragstagare i Norden. Paper presenterat vid Forsa-symposium 15-17 sept 1993, Stockholm.

Gunnarsson, Evy (1992) Kvinnor och socialbidrag, en intervjustudie av ensamstående kvinnor utan barn. Kristinsdóttir, Gudrun och Larsson Sjöberg, Katarina (red) Könsperspektiv på forskning i socialt arbete. Inst för samhällsvetenskap-socialt arbete, skrift nr 16. Örebro: Högskolan.

Gunnarsson, Evy (1991) Kvinnors fattigdom i välfärdsstaten. Kvinnovetenskaplig tidskrift årg 11:2 s 28-36.

Gunnarsson, Evy (1991) Kvinnor, fattigdom och feminisering. Forvitring eller fornyelse? De Nordiske velferdsstater mot år 2000. INAS rapport 91:8. Oslo:INAS.

Jeppsson Grassman, Eva & Gunnarsson, Evy (1991) Rehabilitering av prostituerade i Thailand: ett års respit för de mest utsatta. Socialmedicinsk tidskrift årg 68:6 s 308-311.

Bergmark, Åke, Gunnarsson, Evy, Svedberg, Lars (1991) Klientforskning - en tradition med förhinder. Berglind, Hans & Kristenson, P-O (red) Socialt arbete i utveckling. Stockholm: Allmänna förlaget.

Gunnarsson, Evy (1991) Yvonne Hirdman:Att lägga livet till rätta. Recension Sociologisk forskning årg 28:1 s 91-94.

Arnell-Gustafsson, Ulla, Gunnarsson, Evy, Knocke, Wuokko (1991) Women at Risk in the Transition to Work: The Swedish Case, OECD, Paris. Arbetspapper.

Gunnarsson, Evy (1991) Kvinnors forskning är osynlig. Socionomen nr 4 s 3.

Gunnarsson, Evy (1990) Women, Poverty and Feminization. Uppsats presenterad vid School of Social Work, University of New South Wales, Australien.

Gunnarsson, Evy (1987) Makarna Myrdal, befolkningspolitiken och abortfrågan. Tiden 5-6:309-314.

Gunnarsson, Evy & Ressner, Ulla (1986) Group Organised Work in the Automated Office. London: Gower Publishing Company.

Ganetz, Hillevi, Gunnarsson, Evy, Göransson, Anita (red) (1986) Feminism och marxism. En förälskelse med förhinder. Stockholm: Arbetarkultur.

Gunnarsson, Evy (1986) Kvinna i manssamhället. Recension Nordiskt Socialt Arbeid årg 6:1 s 71-73.

Gunnarsson, Evy (1985) Kvinnligheten kontrollerad. Recension Kvinnovetenskaplig tidskrift årg 6:2 s 91-92.

Gunnarsson, Evy (1984) -Jämställdhet, det har vi inte tid med här! Ett försök till kvinnoperspektiv på organisation och arbete vid en ungdomsmottagning. Rapport i socialt arbete 15. Stockholm: Inst för socialt arbete..

Författarkollektivet Aurora (1983) Social fältforskning. Stockholm: AWE/Gebers.

Gunnarsson, Evy & Ressner, Ulla (1983) Från hierarki till kvinnokollektiv? Om grupporganiserat arbete. Stockholm: Arbetslivscentrum.

Gunnarsson, Evy (1981) Maria ungdomsmottagning - en beskrivning av organisation och arbete. Rapport 35 del 1, Metodbyrå I. Stockholm: Stockholms socialförvaltning.

Finne, Erik, Gunnarsson, Evy, Stene, Lena (1981) Nykterhetsvården som kom bort - en enkätundersökning av socialarbetarnas syn på nykterhetsvården i Stockholm. Rapport 14, Metodbyrå II. Stockholm: Stockholms socialförvaltning.

Gunnarsson, Evy (1979) ”Det är klart att det är hårda tag ibland” - om hemtjänstens arbete med äldre alkoholmissbrukare. Rapport I. Stockholm: Stockholms socialförvaltning.

Gunnarsson, Evy (1978) Pensionärerna och den ekonomisk-politiska utvecklingen i Sverige – en översikt. Lidingö: Uppdrag för äldre.