Varför vräks barn fortfarande? (2011) Stenberg, Sten-Åke, Kjellbom, Pia, Borg, Ida & Sonmark, Kristina. Socialdepartementet, dnr S2010/4139/FST, Stockholm 2011. Hämta fulltext

”Kommunala riktlinjer” I: Hollander, A & Alexius Borgström (2009) Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Projektansökan (2006): Vad är ”rätt” i socialtjänstens arbete med vräkningshotade medborgare? En studie av rätt och rättstillämpning i socialt arbete. FAS-projekt. Dnr: 2006-0912

”Svartmålningar och gråzoner” (2007) Kjellbom & Pettersson. Socionomen 2007:5

”Hur länge kan vi acceptera rättsosäkerheten för samhällets mest utsatta?” (2007) Kjellbom, Charysczak, Hammarén, Hanning, Hjortek, Jacobsson, Pettersson, Schöld, Wallace. Socionomen 2007:3

”Kommunen gör människor hemlösa”(2006) Situation Stockholm, 2006.

Att våga språnget. (2002) En utvärdering av projektet ”Barn på kvinnojour” 1999 – 2002. En utvärdering på uppdrag av Alla Kvinnors Hus i Stockholm.

”Samordnaren bör vara professionell” (2001) artikel i antologin Familjerådslag i norden. Erfarenheter från fält och forskning. FoU-Södertörn Skriftserie nr 15/01.

”Samordnaren bör vara professionell” publicerades också i Socionomen 2002:1

”Familjerådslag för Maria. Hur familjerådslag kommer in i socialsekretararens vardagagliga arbete med utredning och insats.” (2001) Pia Kjellbom & Annika Frisk. artikel i Antologin Familjerådslag i norden. Erfarenheter från fält och forskning. FoU-Södertörn Skriftserie nr 15/01