Publikationer i urval efter 2000

Tidskriftartiklar

Szebehely, M och Trydegård G-B (2007) Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig Tidskrift, 14 (2-3) 197-219.

Gustafsson, RÅ & Szebehely M (2007) Privat och offentlig äldreomsorg - svenska omsorgsarbetares syn på arbetsmiljö och politisk styrning, Socialvetenskaplig Tidskrift, 14 (1) 47-66.

Szebehely M (2006) Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor - en jämförande studie av den nordiska hemtjänsten, Tidskrift for Arbejdsliv, 8 (1) 49-66.

Palme J, Bergmark Å, Bäckman O, Estrada F, Fritzell J, Lundberg O, Sjöberg O, Sommestad L och Szebehely M (2003) A Welfare Balance Sheet for the 1990s. Final Report of the Swedish Welfare Commission. Scandinavian Journal of Public Health, Supplement 60, August.

Kabir Z, Szebehely M & Tishelman C (2002) Support in old age in the changing society of Bangladesh, Ageing & Society, 22, 615-636.

Gustafsson RÅ & Szebehely M (2002) Skilda perspektiv på politikerrollen inom äldreomsorgen - om beställar-utförarmodeller i praktiken, Tidskrift for Velferdsforskning, vol. 5, Nr 2, 58-67.

Palme J, Bergmark Å, Bäckman O, Estrada F, Fritzell J, Lundberg O, Sjöberg O & Szebehely M (2002) Welfare Trends in Sweden: Balancing the Books for the 1990s, Journal of European Social Policy, 12 (4) 329-346.

 

Bokkapitel

Szebehely M (2011) Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi. I: Hartman L, red: Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS.

Szebehely M (2009) Omsorgsmönster bland kvinnor och män – inte bara en fråga om kön. I: Gunnarsson E & Szebehely M, red. Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia

Szebehely M (2009) Are there lessons to learn from Sweden? In: Designing Gender-Sensitive Long-Term Care in Canada. Toronto: Fernwood Books.

Szebehely M (2006) Informella hjälpgivare. I: Vogel J, red. Äldres levnadsförhållanden. Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1989-2003. Stockholm: SCB. Nedladdningsbar på SCB

Larsson K & Szebehely M (2006) Äldreomsorgens förändringar under de senaste decennnierna. I: Vogel J , red. Äldres levnadsförhållanden. Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1989-2003. Stockholm: SCB. Nedladdningsbar på SCB

Szebehely M (2005) "Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinsatser". I: Forskarrapporter till jämställdhetspolitiska utredningen, SOU 2005:66. Stockholm: Fritzes. Nerladdningsbar på Regeringskansliet

Szebehely M (2005): Care as employment and welfare provision - child care and elder care in Sweden at the dawn of the 21st century. In: Dahl HM och Rask Eriksen T, Eds., Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Aldershot, Ashgate.

Szebehely M (2004) "Nya trender, gamla traditioner." I: Florin C och Bergqvist C, red. Framtiden i framtiden. Könsrelationer i förändring i Sverige och omvärlden. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.

Gustafsson RÅ & Szebehely M (2001) "Women's health and changes in care for the elderly." In: Östlin P et al., eds. Gender Inequalities in Health - a Swedish Perspective. Cambridge, USA: Harvard Center for Population and Development Studies.

 

Böcker

Armstrong P, Bannerjee A, Szebehely M, Armstrong H, Daly T, Lafrance S (2009) They Deserve Better: The long-term care experience in Canada and Scandinavia. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.

Gunnarsson E & Szebehely M, red (2009) Genus i omsorgens vardag. Stockholm: Gothia.

Gustafsson, RÅ och Szebehely M (2005) Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki - en enkätstudie bland personal och politiker. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, rapport 114. Nerladdningsbar på DiVA.

Szebehely M, red (2005) Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt. TemaNord 2005:508. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. Nerladdningsbar på Nordiska ministerrådet

Szebehely M, red. (2003) Hemhjälp i Norden - Illustrationer och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

Palme J, Bergmark Å, Fritzell J, Lundberg O, Sommestad L, Szebehely M (2001) Välfärdsbokslut för 1990-talet. SOU 2001:79. Slutbetänkande, Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes.

Szebehely M, Fritzell J och Lundberg O (2001) Funktionshinder och välfärd. Betänkande, Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes.

Szebehely M, red (2001) Välfärdstjänster i omvandling. SOU 2001:52. Forskarantologi, Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes.

Szebehely M, red (2000) Välfärd, vård och omsorg. SOU 2000:38. Forskarantologi, Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes.

 

Övrigt

Szebehely, M och Ulmanen, P (2008) Vård av anhöriga – ett högt pris för kvinnor. Välfärd nr 2, 12-14.