2006 Perspektiv på införande av kompetenstrappa inom individ- och familjeomsorgen i Stockholm – en första utvärdering. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, 45 sidor.

2006 ”Social rehabilitering” Utveckling av strategier att i kommunal regi stödja psykiskt funktionshindrade till återhämtning. En utvärdering med särskild inriktning på unga vuxna i tre stadsdelar i Stockholm (tillsammans med Åsa Lundström Mattsson). Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan och Stockholms stad:  Socialtjänstförvaltningen/Kompetensfonden, 105 sidor.

2005 Att utveckla kommunala stödet till funktionshindrade i Socionomen 2005: 6.

2005 Perspektiv på införande av kompetenstrappa inom individ- och familjeomsorgen i Stockholm – första steget i en utvärdering. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan.

2003 ”Kompetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg - exempel och erfarenheter” (tillsammans med Ingrid Byberg). Rapport i socialt arbete nr 107 2003. Stockholms universitet: Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan. 80 sidor.

2003 ”Samarbetskommittén – ett nätverk i tiden” i Harrysson, L., Mallander, O. och Petersson, J. (red.) 25 år i täten. En vänbok till Per Gunnar Edebalk. Sid 29-42. Lunds universitet: Meddelanden från Socialhögskolan 2003:2.

2003 ”Angelägna teman för forskning om socialtjänst och ledarskap”. Socialstyrelsen, www.sos.se/

2001 ”IFO-FORUM – ett sätt att stödja ledarskap inom socialtjänsten. Utvärdering av ett ledarskapsprogram på uppdrag av kommunförbunden i Uppsala, Västmanlands och Örebro län”. Kommunförbundet Uppsala län / Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet:  FOU-rapport 1/2001. 29 sidor

1997 ”Socialt arbete i förändring – alternativa verksamhetsformer och undervisningssätt” i Helppikangas, P. och Maikkula, T. (red.) Nordisk konferens 1997:  Socialt arbete och transformationen i de nordiska välfärdsstaterna. Sid 144-159. Rovaniemi: Lapin Yliopiston 25, konferensrapport.

1995 ”Relationerna mellan fält, forskning och utbildning i socialt arbete” i Nordisk Sosialt Arbeid, nr 2, s 127 - 137.

1995 ”Verksamheten som utgångspunkt för utvecklingsarbete”. Uppsats till konferensen Kvalitet i kommuner och landsting, Göteborg 18-19 oktober 1995. 11 sidor

1995 ”The Encounter between Academic Research and Social Work in the Field - Clashes and Problems of Cooperation”. Uppsats presenterad vid konferensen 4th Inter-European Symposium, Stockholm 27- 30 april. 11 sidor

1994 Utvecklingsarbete på socialbyrå. Stockholms universitet - Socialhögskolan, Rapport i socialt arbete nr 69. 134 sidor

1993 ”Kan socialbyråarbetet förändras?” i Socialt Perspektiv, nr 3, s 38 - 45.

1991 ”På jakt efter ett förändringsbegrepp i socialarbetares kontakt med utslagna människor” i Berglind, H och Kristenson, P-O (red): Socialt arbete i utveckling. Stockholm: Allmänna förlaget. s 133 - 152.

1991 Personalens handlingsutrymme i ett försök att utveckla vården. Stockholms universitet - Socialhögskolan. 29 s.

1990 ”Utvecklingstendenser och utvecklingsmöjligheter i socialtjänstens arbete med vuxna missbrukare och klienter med psykiska problem” i Aronsson, G och Berglind, H (red): Hand-ling och handlingsutrymme”. Lund: Studentlitteratur. s 236 - 254.

1990 ”Dynamisk handlingsteori - ett perspektiv för socialt arbete” (tillsammans med Bodil Eriksson) i Goldberg, T (red.): Den ömsesidiga utmaningen. Stockholm: Gothia. s 147 - 216.

1989 Contradicciones en el trabajo del bienestar. Algunas estrategias en la investigación de organizaciones de bienestar suecas i Fortuny, J. (red.) Un cisma en la educación del trabajo social: ¿Énfasis en el individuo o en la sociedad? IV Seminarie del Grupo Regional Europeo de Escuelas de Trabajo Social, Escola Universitària de Treball Social de Barcelona. 9 sidor.

1985 Motsättningar i vårdarbete. En fallstudie av ett försök till samarbete mellan psykisk barn- och ungdomsvård och vuxenpsykiatri. Umeå universitet - institutionen för socialt arbete, akademisk avhandling. 81 s.

1984 Försöksprojekt som möjlighet för utveckling av offentlig omsorg. Stockholms universitet - Socialhögskolan, rapport i socialt arbete nr 21. 20 s.

1984 Att forska om arbetsmiljö på en vårdarbetsplats i förändring. Några erfarenheter av att följa och förstå förändring i och av ett samarbetsprojekt mellan vuxenpsykiatri och PBU. Stockholms universitet - Socialhögskolan, rapport i socialt arbete nr 20. 39 s.

1984 Motsättningar, sammanbrott och utveckling. Arbets- och förändringsvillkor i ett samarbetsprojekt. Stockholms universitet - Socialhögskolan, rapport i socialt arbete nr 19. 70 s.

1983 Varför skall vi samverka? Om målsättningar för och innehåll i ett samverkansförsök mellan PBU och vuxenpsykiatri. Stockholms universitet - Socialhögskolan, rapport i socialt arbete nr 4. 59 s.

1982 Behandlingsarbete i öppen socialvård – ett exempel på förändringsarbete (tillsammans med Erik Nordberg) i Socialt behandlingsarbete – några utgångspunkter. Ett diskussionsunderlag. Socialstyrelsen: Kompendium. 36 sidor.

1981 Den projektorganiserade arbetsprocessen: Värmdö Psykiatriska Verksamhet i organisatoriskt perspektiv. Stockholms universitet - Socialhögskolan. 30 s.

1978 Några utvärderingsmodeller inom det sociala området. Stockholms universitet - Socialhögskolan. 24 s.

1975 ”Utslagningen på arbetsmarknaden - en begreppsdiskussion” i Sociologisk forskning, nr 4, s 83 - 88.

1972 Utslagningen på arbetsmarknaden: omfattning och utvecklingstendenser. Lund: Studentlitteraturs förlag (tillsammans med Hans Berglind). 120 s.