Publikationer (böcker, kapitel):

Tae-Young Park, Jin-Sook Lee, Jin-Hee Hyun, Young-Jun Park, Jin-Hwa Park, Hyung-Jin Lee, Jung-Mi Kwon, Dong-Jin Hwang, Katzushige Kinugasa, Anna-Lena Almqvist, Lars Dahlgren, Els-Marie Anbäcken, Ann-Britt Sand (Date of publication: August 10th,  2015). Publisher: Yang Seo Won, Paju(Gyungkido), South Korea. Care Policies in Korea, Japan and Sweden.
Home page of publisher:  www.yswpub.co.kr
Email of publisher:  yswpub@chol.com
ISBN 978-89-994-0437-5

Sand, Ann-Britt (2015). Anhörigomsorg, förvärvsarbete och försörjning. I Takter, M. (red). Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet? Om socialt hållbar utveckling. Malmö stad. ISBN:  978-91-86631-24-6

Anbäcken, Els-Marie & Sand, Ann-Britt (2014). Japan and Sweden with different types of welfare regimes but a similar elderly care development? Family care from a gender perspective. In Konomi, Imai: "ケア"労働の社会化に関する国際比較研究-ジェンダー公平な福祉国家の実現に向けて”/An international comparative study of the socialization of care work – realizing a gender equal welfare state.  Work report. Kwansei Gakuin University, 2014.

Sand A-B (2014). Det handlar också om tid och pengar. Anhörigomsorg, försörjning, lagar. En kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 2014:2. www.anhoriga.se

Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand, A-B. (2014).  Att ge omsorg mitt i livet. Hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1 Institutionen för socialt  arbete. Stockholms universitet. www.socarb.su.se/.../Att%20ge%20omsorg%20mitt%20i%20livet

Sand, Ann-Britt (2010). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Kunskapsöversikt 2010:1. Nationellt kompetencentrum Anhöriga. www.anhoriga.se

Sand, Ann-Britt (2010). Anhörigomsorg och metoder för anhörigstöd. I Strandberg, T. (red). Förhållningssätt och möten. Arbetsmetoder i social omsorg. Lund: Studentlitteratur.

Sand, Ann-Britt, M. (2007). The value of the work. On Employed Informal carers in Sweden. In Paoletti, Isabella (ed.). Family Caregiving to older disabled people: relational and insitutional issues. New York: Nova Science Publicher.

Sand, Ann-Britt (2007). Mot en refamilialisering av svensk äldreomsorg? I S Johansson (ed). Social omsorg i socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Sand, Ann-Britt, M. (2007). Äldreomsorg mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Sand, Ann-Britt, M. (2005). Informell omsorg i de nordiska länderna. I Szebehely, Marta (red.). Hälsa och välfärd – kunskapsöversikt över nordisk välfärdsforskning inom äldreomsorgsområdet. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:508      

Sand, Ann-Britt, M. (2004). Kan kärleken överleva? Hur påverkas relationen mellan makar när en part blir anhörigvårdare för den andre?  Äldre i Centrum. Nr 3.

Sand, Ann-Britt, M. (2004). Förändrad tillämpning av offentlig äldreomsorg – ett hot mot målsättningen om demokrati och jämställdhet? Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4, 2004, 293-309.

Sand, Ann-Britt, M. (2003). Var finns de gamla i den svenska familjen? I Kollind, A-K. and Peterson, A., Thoughts on Family, Gender, Generation and Class. Sociologiska institutionen. Göteborgs Universitet.

Sand, Ann-Britt, M. (2002). Anhörigvård. Lund: Studentlitteratur. 

Mossberg Sand, Ann-Britt (2000): Ansvar, kärlek och försörjning. Om anställda anhörigvårdare i Sverige.  Sociologiska institutionen , Göteborgs universitet. Monography nr 76. (Diss.).

 

Sand, A-B. När välfärdsstaten sviktar: Medelålders barn, makar och föräldrars erfarenheter av anhörigomsorg och samhällsstöd. Artikel. Kommande