Aktuellt

Maria Andersson Vogel intervjuas av Aftonbladet

Ungdomar kan må sämre av SIS-vård

Maria Andersson Vogel och Marie Sallnäs berättar om sin syn på SIS-hem

Ny licentiatavhandling: Aggression Replacement Training (ART) i Sverige

Catrine Kaunitz: Aggression Replacement Training (ART) i Sverige -spridning, programtrohet, målgrupp och utvärdering

FemSem, 7 mars 2017. Seminariets deltagare. Foto: Maria Andersson Vogel

Premiär för Feministisk tisdag

Syftet med dessa seminarier, som återkommer första tisdagen i varje månad, är att skapa stimulerande och utmanande diskussioner om feministiska teorier och dess relevans och användning för forskning i socialt arbete. Vid det första tillfället reflekterade professor Evy Gunnarsson om utvecklingen av genusforskning inom socialt arbete under de senaste decennierna.

Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap

Rapporten ”Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap” har den 3 mars publicerats av FoU Nordost. Författarna är Amanda Ljungberg och David Matscheck, projektledare vid FoU Nordost, samt forskare Alain Topor vid Institutionen för socialt arbete.

Tvångsvård av barn och unga, omslagsbild

Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner

Ny antologi om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs.

Äldre händer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Ny rapport av Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell

Foto: Sanna Tielman

Ny rapport om unga och kriminalitet

Thomas Öhlund har tittat på olika forskningsprojekt om unga och kriminalitet under åren 1995-2013.

Tore Svendsen. Foto: Sanna Tielman Lindberg

Brukarinflytande i och uppföljningar av insatser i den sociala barnavården

Stockholm Stad tog 2012 initiativet till att göra en studie om hur sambandet mellan brukares behov, utredningarnas kvalitet och beviljade insatser beaktas inom den sociala barnavården.

Foto: Eva Dalin

Forskardagen om äldre och äldreomsorg 2016

Den årliga forskardagen om äldre och äldreomsorg ägde rum den 17 mars 2016.

Foto: Eva Dalin

Evidensbaserad praktik - bakom kulisserna

Alexander Björk "Evidence-based practice behind the scenes: How evidence in social work is used and produced"

Foto: Eva Dalin

Flickorna som sviks

"Jämställdheten är något av det jag är mest stolt över i Sverige". Det säger Mariet Ghadimi, doktorand vid vår institution, i en intervju i Svenska Dagbladet.

Carolina Øverlien. Foto: NKTVS

Forskningsmedel till två projekt

Vi vill gratulera Carolina Øverlien som har fått forskningsmedel för två projekt.

Nytt Working Paper

Brännström, L. & Vinnerljung, B. (2015). Kontaktfamilj/person för yngre och äldre barn: Har insatsens varaktighet och ansamlingar av ogynnsamma omständigheter under barnens uppväxt någon betydelse för utfall på lång sikt?

Foto: Eva Dalin

Reflektion som arbetsutveckling

Marie Birge Rönnerfält har tillsammans med utredaren Eva Norman tagit fram en bok om att utveckla sitt arbete genom reflektion med kollegerna.

Bild saxad från popNAD

Litar svenskar på myndigheters riskinformation?

Floden av information om risker med substanser anses av en del forskning förlama människor snarare än att ge dem underlag för rationella beslut. Mats Ekendahl och Patrik Karlsson har studerat svenskars inställning till myndigheters riskinformation.

Debattartikel. 27 forskare: Så kan EU:s murar rivas

Eva Nilsson, forskare vid Umeå universitet och vår institution medverkar i en debattartikel om flyktingpolitik

Sven Hessle. Foto: Björn Dalin

Sven Hessle uppmärksammas av Rektor för ett internationellt pris

International Consortium for Social Development (ICSD) tilldelade Sven Hessle, professor vid institutionen för Socialt arbete sitt internationella pris i november förra året

Foto: Björn Dalin

Åke Bergmark ledamot i kommissionen för jämlik hälsa

Professor Åke Bergmark har utsetts till en av ledamöterna i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Viveca framsida

Familjeliv med personlig assistans

Viveca Selanders licentiatavhandling godkändes den 25 september

Porträtt av Torbjörn Bildtgård. Foto: Sanna Tielman

Kärlek på äldre dar

Docenterna Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg har tittat på äldres kärleksliv. Deras studie visar en annan bild av åldrandet än den som har fokus på problem och förluster.

Pengar.

Pengar, vänner och psykiska problem

Kan fler människor återhämta sig från psykiska problem om de får stärkt ekonomi och ett mer socialt liv? Det undrade docent Alain Topor. Läs om resultaten från en studie som tyder på att pengar inte är helt oviktigt för psykisk hälsa.

Foto: Eva Dalin

Bruk eller missbruk? Stora skillnader i hur alkohol- och narkotikakonsumtion uppfattas

Vårdpersonal uppfattar alkohol- och narkotikakonsumtion olika beroende på vem du är som använder substanserna. Faktorer som social situation, ålder, familjesituation och i vissa fall kön påverkar personalens uppfattningar om hur allvarlig situationen är och hur den bör hanteras. Bedömningarna skiljer sig även mellan personal i socialtjänsten och landstinget.

Foto: Eva Dalin

Krönika om Alain Topors forskning

Ronnie Sandahls krönika i Aftonbladet 3 mars handlar om Alain Topors forskningsresultat.

Omslag till boken Professionella yttranden av Michael Tärnfalk

Ny bok om socialt arbete med unga lagöverträdare

Michael tärnfalk, lärare och forskare vid vår institution, har kommit ut med en ny bok som handlar om professionella yttranden.

Omslag för boken

All is well in the welfare state? Welfare, well-being and the politics of happiness

Docent Katarina Piuva, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, ställer frågan om rätten till att vara lycklig i "Happy without reason? Mental illness and the 'right' to happiness in Sweden".

Alain Topor

Pengar eller medicin

Alain Topor intervjuas i magasinet Arena om projektet "Pengar, vänner och psykiska problem".

Katarina Thorén. Foto: Sanna Tielman Lindberg

Katarina Thorén på fattigdomskonferensen i Göteborg

Katarina Thorén, lektor vid vår institution, var en av talarna på den välbesökta fattigdomskonferensen i Göteborg. Flera intressanta talare delade med sig av tankar och kunskaper om fattigdom från olika perspektiv, såväl forskare som praktiker och de som själva hade erfarenhet av att leva i fattigdom.

Marta Szebehely

Konkurrensutsatt äldreomsorg ger inte bättre kvalitet

Den första heltäckande dokumentationen av marknadsanpassningen av äldreomsorgen i Norden. Ny rapport.

Spegling i fasad, Sveaplan

"Man slutar inte dricka för att man får städat"

om bistånd, hemtjänst och alkohol. Ny rapport i serien Working Papers. Författare: Evy Gunnarsson och Lis Bodil Karlsson

Marta Szebehely

New report on marketisation of eldercare in the Nordic countries

Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences

Sida med slutsatser från rapporten. Foto: Sanna Tielman Lindberg

Vägar ur socialbidrag?

Om socialtjänstens insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet

Alain Topor

Kan bättre ekonomi bidra till minskad isolering?

Psykiskt sjuka människor i Blekinge ska få extra pengar. För första gången i Europa ska det utredas om en bättre ekonomi kan bryta deras isolering.

orgeln

Working papers

Ta del av de de senaste arbetsrapporterna från institutionen

Alain Topor

Alain Topor ny professor vid universitetet i Agder

Alain Topor kommer att arbeta som professor i psykisk helsearbeid (community mental health) vid det norska universitetet i Agder.

Olof Bäckman. Foto: Lisbodil Karlsson

Institutionens forskarseminarium invigt

Olof Bäckman, docent vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet, fick inleda institutionens nya seminarium med att presentera sin studie om avhopp från gymnasieskolan i Norden.

Ny rapport: Åtstramningens pris

Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning? Professor Marta Szebehely och doktorand Petra Ulmanen står bakom en ny rapport om framtidens äldreomsorg. En utgångspunkt för deras rapport är att vi måste börja betrakta äldreomsorgen på ett liknande sätt som barnomsorgen. Båda dessa är viktiga för att uppnå de jämlikhets- och jämställdhetsambitioner som finns inskrivna i svensk välfärdspolitik. Bara om det finns välutbyggda och välfungerande omsorgstjänster kan både kvinnor och män i alla sociala skikt förvärvsarbeta över hela livscykeln.

Debatt om evidensbaserad praktik: Anything goes?

I en artikel bemöter fil.dr. Patrik Karlsson och professor Anders Bergmark de invändningar de har fått mot sin granskning av "Kunskap till praktik" (KTP).

Forskningsmedel för studie med brukarperspektiv på behandling

Ninive von Greiff har fått 2,3 miljoner Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för projektet ”Behandlingens mekanismer – om kvinnliga klienters perception av egen positiv förändring relaterat till missbruk och behandlingspersonalens syn på det egna arbetets kvalitet”

Marta Szebehely

Forskningsmedel för studie om äldres hälsa

Marta Szebehely har fått 2,7 miljoner Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för den svenska delen i det komparativa projektet ”Bibehållen hälsa i äldreboenden - förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande bland äldre och personal. En studie i fyra länder”

När samhället träder in (omslag)

När samhället träder in - barn, föräldrar och social barnavård.

Ny bok från Studentlitteratur där flera forskare från vår institution har deltagit som redaktörer och författare.

Anna Hollander

Ny bok - Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar

Med anledning av professor Anna Hollanders pensionering har en rad kollegor satt samman en festskrift.

Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika (bokomslag)

Elfenbenskusten. En utmaning för FN och Afrika.

Maud Edgren-Shori, lektor vid institutionen för socialt arbete, har tillsammans med Pierre Schori skrivit en bok om bakgrunden till och verkligheten i Elfenbenskusten.

LisBodil Karlsson och Katarina Piuva. Foto: Mia Carlsson

Ny bok - Genusperspektiv i socialt arbete

Katarina Piuva och LisBodil Karlsson, båda verksamma vid institutionen för socialt arbete, har i dagarna kommit ut med en bok som vill inspirera till genusperspektiv på socialt arbete.

Christer Cederlund. Foto: Sanna Tielman Lindberg

Normalitetens premisser - socialpedagogiska utmaningar

I en artikel ställer Christer Cederlund frågor om vilka krav som måste vara uppfyllda för att en person ska kvalificera sig för att få tillhöra samhället? Och hur tydliga är dessa krav för individen?

Evidensbaserat socialt arbete

Evidensbaserat socialt arbete

Anders Bergmark, Åke Bergmark och Tommy Lundström har kommit ut med en bok som fördjupar vårt sätt att se på evidensbaserat socialt arbete.

Hélène Lagerlöf

Ungdomar i samhällsvård - får de vad de behöver?

I en avhandling av Hélène Lagerlöf studeras skolgång, fritid och kamratrelationer för ungdomar inom samhällsvård.

Marta Szebehely

Risk för våld inom äldreomsorg

En nyligen publicerad studie av bland andra Marta Szebehely visar betydelsen av organisatoriska faktorer för risken att personalen utsätts för våld.

Docent Ulla Forinder

Ulla Forinder inspirerar

Vägarna som forskarnas skrivande tar går ibland genom oväntade landskap. Läs mer om var docent Ulla Forinders kapitel om narrativ forskning fann ett mottagande.

Gör kontaktfamiljer någon skillnad?

En studie visar att kontaktfamiljer och kontaktpersoner inte tycks ha några effekter på hur det går för barnen.

Kontakt

Prefekt:
Lena Hübner
Ställföreträdande prefekt:
Stefan Wiklund

Studierektor forskarutbildning:
Anders Bergmark 

Aktuella publikationer
Diva vatten
Forskningsområden