Professor Åke Bergmark och docent Renate Minas, Institutionen för socialt arbete i Stockholm har tillsammans med docent Olof Bäckman vid Institutet för social forskning skrivit en rapport om kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd. Utgångspunkt för arbetet har varit att genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder blottlägga mönster i kommunernas arbete med möjlig betydelse för hur långvariga perioderna med ekonomiskt bistånd blir. Genom att – med kontroll för relevanta kontextuella villkor – ställa kommuner med avvikande långa respektive korta bidragstider mot varandra och studera dessa med avseende på sådant som policy, organisation och aktiveringsåtgärder har forskargruppen arbetat sig fram till ett antal hypoteser om vad som kan ha en påverkan på bidrasgtagandets varaktighet. Några av de omständigheter som sammanfaller med kortare tider är:

  • Ett bredare utbud av aktiveringsåtgärder
  • Ett mer uttalat fokus mot ungdomar som prioriterad grupp
  • Ett mer utvecklat och, som det beskrivs, välfungerande samarbete med arbetsförmedling och arbetsmarknadsenhet
  • Mer användning av sanktioner

Rapporten finns här:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:623383