Hélène Lagerlöf
 
 

I en avhandling av Hélène Lagerlöf studeras skolgång, fritid och kamratrelationer för ungdomar inom samhällsvård. Studien visar att dessa ungdomar generellt sett har tillgång till färre välfärdsresurser än andra ungdomar. Speciellt gäller detta för de som bor på institutioner, medan ungdomar i fosterhem i högre grad liknar förhållanden för de som bor hemma i sina egna familjer.

Dessa brister medför att ungdomarna begränsas i sina möjligheter till självbestämmande. Hélène pekar i sin studie ut områden där riktade insatser kan behövas för att förbättra förutsättningarna för ungdomar i samhällsvård.

Läs mer om Hélène Lagerlöf

Läs mer om avhandlingen

Lagerlöf, Hélène (2012). Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner. Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet; 2012. Rapport i socialt arbete, 137.